Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus

Palta ry ja Jyty ovat solmineet partiotoimintaa koskevan yleissitovan työehtosopimuksen. Tätä työehtosopimusta tulee noudattaa kaikissa työsuhteissa partiotoimintaan liittyen.

Sopimusta sovelletaan Partiotyönantajat ry:n ja sen jäsenjärjestöjen (Suomen Partiolaiset ja partiopiirit) palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Työehtosopimuksessa on sovittu mm. palkkausjärjestelmästä, työajoista ja työaikakorvauksista. Ammattinimikkeitä on useita esim. koordinaattorit, projektipäälliköt ja erilaiset asiantuntijatehtävät.

Järjestön toimintaa johtaa hallitus, joka toimeenpanee partioneuvoston (eli valtuuston) päätökset. Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi.

Keskusjärjestö vastaa Suomessa toteutettavasta partio-ohjelmasta. Keskusjärjestö tukee partiopiirejä ja lippukuntia tuottaen partiotoiminnan tueksi ohjelmamateriaaleja, koulutusta, viestintää ja tapahtumia sekä vastaa kansallisesti partion toimintaedellytysten kehittämisestä. Keskusjärjestössä päätösvaltaa käyttävät sen jäseninä olevat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter rf.