Sairausloma

Työkyvyttömällä henkilöllä on oikeus sairauspoissaoloon. Työkyvyttömyyden aiheuttajana voi olla sairaus, vamma, tapaturma tai muu vastaava syy.

Sairauspoissaolo on osa suomalaisten lakisääteistä sosiaaliturvaa. Sen tarkoitus on mahdollistaa lepo tai hoito sairaudesta toipumisen aikana. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava sairauslomasta työnantajalle (esihenkilö). Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Yleensä tällainen selvitys on lääkärintodistus, mutta työnantaja voi myös olla määritellyt muita käytäntöjä alle kymmenen päivän sairauspoissaolojen varalle, kuten sairauspoissaolo omalla ilmoituksella, esihenkilön luvalla tai terveydenhoitajan todistuksella. Selvitä työpaikkasi käytännöt. Niiden on oltava yhdenvertaiset kaikilla työntekijöillä.

Oikeus palkalliseen sairauspoissaoloon on työsopimuslain mukaan, jos on estynyt tekemästä työtään sairauden tai tapaturman takia. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Tämän jälkeen on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa 300 arkipäivän ajalta (Kela). Kelan päivärahan edellytyksenä on aina lääkärintodistus.

Myös työsopimuksella on voitu sopia asiasta. Yleensä työnantaja maksaa sairauspoissaoloajalta palkan ja hakee itselleen samalta ajalta (yli 10 päivää kestävässä sairaudessa) Kelan sairauspäivärahan. Palkattomalta ajalta sinulla voi olla oikeus Kelan maksamaan päivärahaan.

Sairauspoissaolon aikana myös vuosiloma kertyy tietyissä tilanteissa.

Esimerkki
Kunta-alalla on oikeus saada saman kalenterivuoden aikana varsinainen palkka 60 kalenteripäivän ajalta ja 2/3 osan palkka 120 kalenteripäivän ajalta. Edellytyksenä on, että palvelussuhde on ennen sairautta jatkunut 60 kalenteripäivää
ja työnteko tai virantoimitus on alkanut ennen sairastumista.

Esimerkki
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa on työsuhteen pituudesta riippuva oikeus palkkaan kultakin poissaolojaksolta: esim. työsuhde on kestänyt yli 1 kk, mutta alle 3 vuotta, oikeus täyteen palkkaan on 28 kalenteripäivältä/poissaolo. Jos sama sairaus uusiutuu 15 kalenteripäivän kuluessa työhön palaamisesta, katsotaan kyseessä olevan sama sairaus.

Tapaturman ja ammattitaudin osalta on palkallinen aika yleensä pidempi.

Osa-aikaisesta sairauspoissaolosta on mahdollista sopia työnantajan kanssa. Osa-aika työ tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Kela maksaa enintään 120 arkipäivän (ma–la) ajalta osasairauspäivärahaa ja työnantaja palkkaa osa-aikatyön perusteella.