Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat perus- ja ihmisoikeuksia. Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ovat yhdenvertaisia riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta.

Näiden arvojen edistäminen on osa Jytyn edunvalvontatyötä. Jytyn edunvalvonnan näkökulmasta erityisen tärkeä teema on samapalkkaisuus.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikoilla

Yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa säädetään syrjinnän kielloista. Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella on kielletty. Tasa-arvolain mukaan syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty. Tasa-arvolain tarkoituksena on myös edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

Tasa-arvoon liittyviä työelämän teemoja ovat esimerkiksi samapalkkaisuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja urakehitys.

Työnantajan velvoitteita

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Työnantajan on esimerkiksi arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajat, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman eli suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tasa-arvolain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa esimerkiksi siten, että naisille ja miehille luodaan yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajat, joiden palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, laatimaan joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelman. Tasa-arvosuunnitelman osana on laadittava palkkakartoitus, jonka avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Työelämän yhdenvertaisuuteen tai tasa-arvoon tai syrjintään liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä liiton edustajaan.

Lue lisää tasa-arvosta

Lue lisää sukupuolten tasa-arvosta