Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Ammattiliitto Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn jäsenenä sinulla on ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen numero on 201-2464696.

Vakuutetut

  • Vakuutettuina ovat liiton jäsenet kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien viranhaltijoina ja työntekijöinä sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä edelleen vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.
  • Vakuutettuina ovat myös liiton jäseninä olevat perhepäivähoitajat. Vakuutusturva kattaa hoidettavana olevan lapsen perhepäivähoitajien omaisuudelle aiheuttaman omaisuusvahingon. Vakuutusmäärä on 1 700 euroa ja omavastuu 20 euroa / vahinkotapahtuma. Vakuutuksesta ei korvata likaantumisesta, tahriintumisesta tai kulumisesta aiheutunutta vahinkoa eikä vahinkoa, josta vakuutettu on oikeutettu korvaukseen muun vakuutuksen perusteella.
  • Vakuutettuina ovat myös liiton opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä asioissa.
  • Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että Jytyn jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta.
  • Jäsenen on oltava yhteydessä Jytyn lakimieheen ennen kuin asia annetaan ulkopuolisen lakimiehen hoidettavaksi.Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 60 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu

Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet ja opastavat ensihädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.

Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä ja omavastuu

Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Jos jäsenen asiaa on ensin yritetty selvittää Jytyn juristin avustuksella ja jos tämä suosittaa liiton ulkopuolisen asiamiehen käyttöä, on jäsen oikeutettu käyttämään asiansa hoitamiseen valitsemaansa asiamiestä. Tässä tapauksessa enimmäiskorvausmäärä on 20 000 euroa.
Omavastuu vahinkotapahtumaa kohden on 200 euroa. Oikeusturvavakuutuksesta kuluja korvataan vain, jos oikeusturvavakuutuksen myöntämisen yleiset ehdot täyttyvät. Päätöksen asiassa tekee vakuutusyhtiö.

​Oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kulut

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa enimmäiskorvausmäärään saakka.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai, jota ei ole riitautettu.

Jos syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ei kuluja korvata, ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä tahallisuuden osalta hylätyksi.

Jos syyttäjän syyte on hylätty kokonaan, ei kuluja korvata, vaan ne tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista.

Jos tarvitset oikeudellista apua

Jos tarvitset oikeudellista apua palvelussuhdeasiassasi, ole aina ensin yhteydessä liittoon. Ensisijaisesti saat apua luottamusmieheltä. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, apunasi on alueesi alueasiantuntija.

Palveluketjumme on kuvattu sivuillamme: Työsuhdeneuvonta ja oikeusapu

Jos kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista.

Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Hakemus lähetetään sen jälkeen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus lähetetään lausunnolle liittoon.

Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

Lisätietoja:

Vastuuvakuutus
Ifin vastuuosasto, p. 010 514 7474

Oikeusturvavakuutus
Ifin korvauspalvelu, p. 010 19 19 19  (arkisin 8–18, lauantaisin 10–16).

Vakuutustodistus 

Vakuutustodistuksen saat tarvittaessa asiakaspalvelusta.

Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: