Palkkaus ja tuloksellisuus

Tehdystä työstä maksetaan palkkaa, jonka määräytymisperuste sovitaan työsopimuksella. Lisäksi voidaan maksaa palkkioita ja kertaluontoisia lisiä.

Työelämässä tuloksellisuudella ei tarkoiteta vain tehokkuutta vaan myös työn tuottavuutta, vaikuttavuutta ja työn laatua. Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen on osa tuloksellista työelämää.

Palkka

Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä ja mahdollisista muista lisistä ja korvauksista. Myös työaikaan perustuvia lisiä, kuten ilta- tai sunnuntailisiä, voi tulla maksettavaksi. On hyvä ymmärtää, mistä osasista oma palkka muodostuu.

Työehtosopimuksilla sovitaan eri alojen ja tehtävien palkkojen määräytymisperusteet ja vähimmäispalkat. Onkin hyvä tutustua oman alan työehtosopimukseen.

Tutustu palkkausasioihin tarkemmin Työelämään.fi-sivustolla

Tuloksellisuus

​Tuloksellisuus voidaan määritellä esimerkiksi palveluammateissa siten, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti. Tuloksellinen toiminta ei tapahdu työelämän laadun kustannuksella vaan myös sitä paremmaksi kehittämällä. Onnistunut tuloksellisuuden kehittäminen edellyttää toimivaa yhteistoimintaa henkilöstön kanssa.​​

Tuloksellisuus ja innovointi

Tuloksellisen ajattelun perimmäinen idea on turvata tarvittavat palvelut ja niihin riittävät resurssit. Asioita voidaan tehdä toisin kehittämällä uusia tapoja tehdä ja organisoida työtä. Henkilöstö ei ole kehitystä ja muutosta vastaan sinänsä, hallitsematonta ja ylhäältä kaadettua muutosta ja kaaosta vastaan kylläkin. Kun henkilöstölle annetaan aidosti tilaa innovoida ja kehittää toimintaa ja työympäristöä, niin tuloksellisuudella saavutetaan sekä henkilöstöä, asiakkaita että johtoa tyydyttävä ratkaisu.

Keskeisiä tuloksellisuuden käsitteitä

Tuloksellisuus
Kokonaistavoitteiden saavuttamista ilmaiseva yläkäsite, joka sisältää tuottavuuden ja vaikuttavuuden sekä panosten, tuotantoprosessin ja tuotosten osalta myös laadun (mukaan lukien työelämän laadun).
Tuottavuus

Tuotosten ja panosten suhde. Panokset voidaan ilmaista joko tuotannontekijöinä tai kustannuksina. Esim. tuotoksena on tiili, panokset ovat raaka-aine ja valmistuskustannukset. Tuottavuus nousee, jos samoilla kustannuksilla pystytään tuottamaan enemmän tiiliä. Samoin käy, jos raaka-aine tai valmistuskustannukset pienenevät. 
Vaikuttavuus
Palvelun aikaansaama muutos tavoitteeksi asetetussa asiassa (esim. hoidon vaikutus potilaan terveydentilaan).
Tehokkuus

Vaikuttavuus suhteessa panoksiin (kustannusvaikuttavuus).
Laatu

Voidaan tarkastella mm. panosten, tuotantoprosessin, tuotoksen tai tarjonnan laatua. Laatu kuvaa tarkasteltavan kohteen ominaisuuksia tai haluttavuutta. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti myös työelämän laatuun.

Työelämän laatu​ vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Hyvä työviihtyvyys parantaa työmotivaatiota, vähentää tietokatkoja ja tämän myötä myös virheitä.

Tutustu myös palkkatilastoihin.