Perhevapaat

Perhevapaauudistus, joka astui voimaan 1.8.2022, koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on ollut 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Muihin perheisiin sovelletaan aikaisempia sairasvakuutuslain määräyksiä. Samoin, jos em. lasketusta ajasta huolimatta lapsi syntyy etuajassa ennen 4.9.2022. Uudistuksessa muutettiin perhevapaaseen liittyvät termit sukupuolineutraaleiksi. Lue lisää Kelan sivuilta.

Palkallisesta perhevapaasta on määräykset omassa työehtosopimuksessasi.

Osittainen hoitovapaa

Voit saada lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata perusopetuksessa olevan lapsen toisen lukuvuoden loppuun asti. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen kohdalla osittaista hoitovapaata voit saada kolmannen lukuvuoden loppuun asti ja erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata 18 vuotiaaksi saakka.

Työnantaja voi kieltäytyä vapaan antamisesta vain, jos vapaasta aiheutuu tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voi välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä selvitys kieltäytymisen perusteista.

Jos sopimukseen järjestelyistä ei päästä, pitää osittaista hoitovapaata antaa yksi jakso kalenterivuodessa. Työntekijä päättää ajankohdan ja pituuden. Vapaa annetaan lyhentämällä vuorokautinen työaika 6 tuntiin tai viikoittainen työaika 30 tuntiin.

Tilapäinen hoitovapaa

Työntekijällä on oikeus saada enintään neljä työpäivää vapaata sairaan alle 10-vuotiaan (kunta-alalla alle 12-vuotiaan) lapsen hoitamiseen tai hoidon järjestämiseen. Oikeus vapaaseen on vain toisella vanhemmista kerrallaan. Tilapäinen hoitovapaa on ensisijaisesti tarkoitettu lapsen hoidon järjestämiseksi.

Määräykset löytyvät työsopimuslain (TSL) 4 luvun 6 §:stä ja palkallisuuden osalta työehtosopimuksestasi. Tarkista oman työehtosopimuksesi määräykset, yleensä palkallisuudesta on sovittu.

Esimerkiksi KVTES:n mukaan tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä. Mikäli lapsi sairastuu kesken työpäivän, palkallinen aika on enintään kolme seuraavaa kalenteripäivää. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toisella vanhemmista ei muutoin tosiasiallisen esteen johdosta ole mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon tai kysymyksessä on yksinhuoltaja. Etätyö rinnastetaan kodin ulkopuoliseen työhön.

Esimerkki KVTES:
Lapsi sairastuu torstai-iltana. Työntekijä on normaalisti töissä maanantaista perjantaihin. Hän saa olla poissa töistä neljä työpäivää eli perjantain, maanantain, tiistain ja keskiviikon. KVTES:n perusteella hän saa palkan pe–su (3 kalenteripäivää) eli maanantaista keskiviikkoon työntekijällä on oikeus olla palkattomalla vapaalla (tarkista oman työehtosopimuksesi kirjaus). 

Jos em. poiketen myös viikonloppuna olisi työtä, työntekijän pitäisi mennä töihin tiistaina (tilapäisellä hoitovapaalla pe–ma). Jos lapsen sairaus kestää enemmän kuin neljä työpäivää, eikä hoitoa saada muuten järjestettyä, on vanhempien sovittava lisäpoissaolosta työnantajansa kanssa (poissaolo pakottavista perhesyistä, TSL 4 luku 7§ tai palkaton vapaa/vuosiloma).

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä, sen syystä ja sen arvioidusta kestoajasta. Työntekijän on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta sekä tarvittaessa selvitettävä, ettei toinen lapsen vanhemmista käytä tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti. Luotettavaksi selvitykseksi lapsen sairastumisesta katsotaan esimerkiksi terveydenhoitajan antama tai muu työnantajan hyväksymä selvitys.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi (TSL 4 luku 7 §).

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi (TSL 4 luku 7 a §)
Työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Kestosta ja muista järjestelyistä sovitaan työnantajan kanssa.

Omaishoitovapaa (TSL 4 luku 7 b §)
Työntekijällä on kalenterivuoden aikana oikeus saada enintään viisi työpäivää vapaata työstä henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle, jos omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi.