Työkyvyttömyys

Jokainen kohtaa työuransa aikana hetkiä, jolloin työkyky heikkenee tilapäisesti esim. sairauden, vamman, tapaturman tai vaikkapa läheistä ihmistä kohdanneen onnettomuuden takia. Tällöin on oikeus poissaoloon työstä. Työehtosopimuksessa on määräykset sairausvapaista ja työlomista sekä niiden palkallisuudesta.

30-60-90 päivän sääntö: ​
30 päivää: työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon (tth)​ kun työkyvyttömyys on kestänyt kuukauden, tarvittavia tukitoimia mietitään yhdessä
60 päivää: työterveyshuolto arvioi jäljellä olevan työkyvyn ja työntekijä, työnantaja ja tth selvittävät mahdollisuudet jatkaa työssä ja tarpeet mahdolliselle kuntoutukselle
90 päivää: työntekijän on toimitettava Kelalle lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista​

Aktiivinen tuki

Aktiivinen tuki tarkoittaa työntekijän tukemista erilaisissa tilanteissa. ​Asiasta on käytössä erilaisia termejä ja ilmaisuja kuten varhaisen tuen malli, aktiivisen/varhaisen​ puuttumisen malli ja puheeksiottamisen malli.​

Aktiivisen tuen osat​:

  • Varhainen tuki​
  • Tehostettu tuki
  • Työhön paluun tuki

Varhaista tukea antaa työyhteisö, erityisesti esihenkilö. Kun huomataan työkyvyn aleneminen tai sen uhka, työntekijää tuetaan ”omin voimin”. Työpaikolla on ja tulee olla erilaisia tätä tukevia käytäntöjä ja pelisääntöjä.

Tehostettuun tukeen tarvitaan usein avuksi ulkopuolista tukiverkostoa kuten työterveyshuoltoa sekä mahdollisesti työpaikan työsuojeluvaltuutettua, luottamusmiestä ja henkilöstöhallintoa.

Työhön paluun tuki on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin muut tukimuodot. Pitkältä sairauslomalta palaamiseen liittyy monia asioita, joita on hyvä työhönpalaavan osalta helpottaa. Työtavat voivat oll​a muuttuneet, työkaverit ovat ehkä vaihtuneet ja aluksi saatetaan tarvita myös kevennettyä työtä (työn tuunaamista).

Lisätietoja ja linkkejä:

Osatyökykyinen

​​​​​Osatyökykyisellä on edelleen työkykyä ja usein myös halua käyttää sitä. Yhdessä työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon kesken etsitään mahdollisuuksia tehdä työtä ja poistetaan​ työllistymisen esteitä.​​  

Osatyökykyisiä löytyy mm. (osa)työkyvyttömyyseläkeläisistä, sairauslomalla tai osa-sairauspäivärahalla olevista. Osatyökykyisen työpanos on tärkeä sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Osittainenkin työ​​ssä pysyminen edistää usein tervehtymistä ja helpottaa osaltaan työhönpaluuta.

Työtä voi myös tuunata eli muokata yhdessä esihenkilön (ja työterveyshuollon) kanssa. Lue lisää työn tuunaamisesta.

Olennaista on muistaa, ettei työnantajalla ole yksipuolista oikeutta muuttaa työtä ja sen työsopimuksella sovittua sisältöä ilman irtisanomisperustetta. Kun yhdessä asioista sovitaan, lähes kaikki on kuitenkin mahdollista.

Työkaarimalli

​​​​Jokaisella on omaan elämäntilanteeseensa liittyen tarpeita työelämän suhteen. ​Tarve keventää, osa-aikaistaa tai ylipäätään muokata työtä voi olla yhtä lailla pienten lasten vanhemmilla tai vaikkapa ikääntyneestä vanhemmasta huolehtivalla kuin työuran loppupuolella olevalla työntekijällä. Myös osaamisen kehittämistarve on erilainen eri ikäisillä. Tästä syystä ikäohjelman sijaan työkaarimalli on parempi termi kuvaamaan tätä opasta.

Kyseessä on keskusjärjestöjen tekemä opas ikäohjelman laatimiseen työpaikoilla. Tarkoitus on työpaikoilla miettiä, miten me sen teemme?​​​​​​​​