Työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallisella (myös sähköinen) työsopimuksella varmistat, ettei myöhemmin tule erimielisyyksiä sovituista asioista.

Ennen allekirjoitusta sinulla on oikeus tarkastuttaa asiakirja luottamusmiehelläsi.

Työsopimuksessa/selvityksessä keskeisistä ehdoista on määriteltävä vähintäänkin:

 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta määräaikaisesta sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa
 • koeaika
 • työntekopaikka, tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • noudatettava työaika, työnantajan aloitteesta sovitun vaihtelevan työajan osalta on annettava lisäksi selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 • vähintään kuukauden kestävässä ulkomaan työssä työsopimuslaissa tämän osalta mainitut tiedot.

Jos työsopimusta ei tehdä, työsopimuslain mukainen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.

Jos määräaikaisuudesta ei erikseen sovita, on työsopimus toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen). Määräaikaisuudelle on aina oltava työsopimukseen kirjattu peruste, esim. sijaisuus, harjoittelu tai kausiluontoisuus. Ilman perusteltua syytä, työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Työntekijän itse niin toivoessa voidaan määräaikainen sopimus tehdä ilman perustetta.

Mikäli epäilet, että määräaikaisuutesi perusteet eivät täytä lain edellytyksiä tai että työnantaja ei ole kohdellut sinua lain edellyttämällä tavalla, ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa Jytyn aluetoimistoon.

Määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanomista sovitun määräajan päättyessä tai sopimuksessa määritellyn työn valmistuessa. Määräaikaisen työsuhteen voi purkaa samoilla, erittäin painavilla perusteilla kuin vakituisen työsuhteenkin. Kummallakaan osapuolella irtisanomisoikeutta/irtisanoutumisoikeutta ei sen sijaan lähtökohtaisesti ole, ellei siitä ole työsopimuksessa erikseen sovittu. Viittä vuotta pitemmäksi ajaksi tehty määräaikainen työsopimus on viiden vuoden jälkeen irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Tasapuolinen kohtelu

Työnantajalla on velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti riippumatta siitä, ovatko he toistaiseksi voimassa olevassa vai määräaikaisessa työsuhteessa. Esimerkiksi työsuhde-etuuksia ei voida määritellä kuuluvaksi vain vakituisille työntekijöille, ellei siihen ole asiallista syytä. ​

Jos työntekijän ja työnantajan välillä on solmittu useita, keskeytyksettä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhtäjaksoisena.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta, jonka aikana kumpikin osapuoli voi harkita haluaako jatkaa työsopimusta vai päättää sen ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja ei saa purkaa työsopimusta koeaikana syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Koeaika voi olla enintään 6 kuukauden pituinen, määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta (enintään 6 kk). Ennen kuin työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla, hänen on kuultava työntekijää. Työntekijällä on oikeus käyttää kuulemisessa avustajaa.