Irtisanominen

Vakituinen työntekijä tai viranhaltija voi milloin tahansa, ilman erityistä perustetta/syytä, irtisanoutua työnantajansa palveluksesta.

Enintään 5 vuotta palveluksessa olleen irtisanoutumisaika on 14 päivää ja yli 5 vuotta palveluksessa olleen 1 kuukausi, mutta lyhyemmästäkin irtisanomisajasta voi työnantajan kanssa sopia. Jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle, irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta.

Määräaikaista työsopimusta tai virkasuhdetta ei voi kumpikaan osapuoli irtisanoa, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä.

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan (vakituisen) työsopimuksen tai virkasuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä sekä noudattamalla yhteistoimintavelvoitteitaan asian hoitamisessa.

Irtisanominen henkilöön liittyvällä syyllä

Perusteena voi olla työsopimuksesta tai laista johtuvien olennaisten velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä pysyvä työkyvyttömyys työtehtävään. Henkilöön liittyviä syitä voivat olla esimerkiksi työtehtävien laiminlyönti, työstä kieltäytyminen, työnantajan määräysten toistuva noudattamatta jättäminen, luvaton poissaolo tai epäasiallinen käyttäytyminen.

Irtisanomisessa on huomioitava myös työnantajan työnjohto- ja perehdyttämisvelvollisuus: työntekijän pitää tietää mitä häneltä edellytetään. Jo ennen varoituksen antamista esimiehen on annettava ohjausta ja järjestettävä tarvittavaa koulutusta. Irtisanomisperusteen laillisuuden tarkistamisessa sinua auttaa Jytyn luottamusmies.

Irtisanomisajat työntekijän irtisanoutuessa:

14 päivää        Palvelussuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
1 kuukausi       Palvelussuhde on kestänyt yli 5 vuotta

Irtisanomisajat työnantajan irtisanoessa työntekijän:

14 päivää        Palvelussuhde on jatkunut enintään 1 vuoden
1 kuukausi       Palvelussuhde on jatkunut 1-4 vuotta
2 kuukautta     Palvelussuhde on jatkunut 4-8 vuotta
4 kuukautta     Palvelussuhde on jatkunut 8-12 vuotta
6 kuukautta     Palvelussuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Erittäin painavasta ja vakavasta syystä työnantaja saa purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa päättyväksi heti (Työsopimuslaki 8 luku).

Irtisanominen taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen tai päättää virkasuhteen, kun työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Irtisanominen ei ole mahdollista, jos työntekijä/viranhaltija on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Lisäksi perustetta irtisanomiselle ei ole, jos työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin.