Työsuojelu

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapa​aehtoisesti ja myös lain velvoittamana järjestelmällisesti ehkäistään, vähennetään ja poistetaan työssä ja työoloissa esiintyviä vaaroja ja vaurioita.

Työsuojelulla pyritään muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne edistävät terveyttä, turvallisuutta ja työhyvinvointia. Päävastuu työsuojelusta on työnantajalla (esihenkilö), mutta velvoitteita on myös työntekijöillä. Työsuojelu on osa jokapäiväistä työtämme. 

Työsuojelutoimijat

Esihenkilö ja työntekijä ovat työsuojeluvastuun kantajat, vastuu etenee organisaatiossa esihenkilöltä seuraavalle, aina ylimpään johtoon (tarvittaessa kunnan, kaupungin, kuntayhtymän tai yhtiön hallitukseen) asti.

Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö ovat asiantuntijatehtävässä ja hoitavat työsuojelun yhteistoimintaa. He tukevat ja neuvovat esihenkilöitä ja työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Työsuojeluviranomainen on Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (mm. AVI:n työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastajat) ​ja sosiaali- ja terveysministeriö tietyissä asioissa (työsuojelu kuuluu STM:n hallinnonalaan).

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö ovat keskeisiä toimijoita työsuojelun yhteistoiminnassa. Kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on heidän valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmällekin työpaikalle voidaan totta kai valita työsuojeluvaltuutettu. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön. Työpaikoilla voi lisäksi olla työsuojeluasiamiehiä, työsuojelupareja, työsuojelun yhteyshenkilöitä yms. lähityöympäristön työsuojeluasioita hoitavia (huom. tsv:llä on laajemmat oikeudet ja velvoitteet).

Työsuojelun yhteistoiminnassa on käsiteltävä mm.

  • työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset
  • periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään
  • työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat
  • työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat
  • työntekijöille annettava opetus, ohjaus ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt
  • työsuojeluun liittyvät tilasto- ja muut seurantatiedot
  • edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.

Työsuojelutoimikunta on perustettava hoitamaan yhteistoimintaa työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Keskeiset säädökset​


Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus liitteineen (Yleiskirje 8/2008)