Tutkimus: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulussa ja organisoinnissa parannettavaa

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemusta kunnissa ja hyvinvointialueilla. Aluekohtaisen vertailun perusteella Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuehenkilöstö on ollut selvästi tyytymättömämpi hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulkuun ja työn organisointiin kuin maassa keskimäärin.

Lähes puolet (47 %) tutkimukseen vastanneista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetyöntekijöistä kokee, ettei ole saanut hyvinvointialueuudistuksesta riittävästi tietoa omaan työhönsä liittyen. Lisäksi yli puolet (56 %) arvioi, ettei ole päässyt vaikuttamaan oman työnsä organisointiin.

– Saamamme jäsenpalautteen mukaan tiedonkulun ongelmat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ovat koskeneet erityisesti luovuttavia organisaatioita eli kuntia ja kuntayhtymiä, Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

– Muutostilanteessa henkilöstön täytyy saada riittävästi tietoa organisaatiomuutoksesta sekä päästä vaikuttamaan muutoksen toteuttamiseen, Maarianvaara jatkaa.

Pohjois-Pohjanmaan vastauksissa korostuu, että työn kuormittavuuden koetaan lisääntyneen viime aikoina voimakkaasti. Työn organisointia ja resursseja pidetään puutteellisina ja esihenkilön tukea kaivataan. Haastavista tilanteista huolimatta oma työ nähdään merkityksellisenä ja mielenkiintoisena ja työyhteisö tärkeänä voimavarana.

Tutkimuksen mukaan kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemus on kokonaisuudessaan kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalla valtakunnallisesti keskimääräistä hieman parempi. Erityisesti työssä tarvittaviin voimavaroihin ja työn sujuvuuteen ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä.

– Tutkimuksemme mukaan kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijöitä kuormittavat erityisesti kasvava työmäärä ja henkilöstövaje, jota eläköityminen pahentaa. Ala tarvitsee veto- ja pitovoimaa, ja siksi työntekijäkokemuksen eri osa-alueisiin on tärkeää kiinnittää huomiota, Jytyn edunvalvontajohtaja sanoo.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Pohjois-Pohjanmaan alueelta vastaajia oli 373.

Tutkimusraportti:

Lisätietoja Jytyssä:

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi
Alueasiamies Jarmo Raappana, puh. 0500 584 496, jarmo.raappana@jytyliitto.fi

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: