Tutkimus: Lapin kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemus muuta maata keskimääräistä parempi

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemusta. Aluekohtaisen vertailun perusteella kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstö on Lapissa keskimäärin muuta maata tyytyväisempi työhönsä ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Myös hyvinvointialueuudistuksen sujuvuus saa Lapissa keskimääräistä parempia arvioita.

Lapin alueen vastauksista käy ilmi, että kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstö pitää työtään mielekkäänä, palkitsevana ja sopivan haastavana. Työkaverit nähdään tärkeänä voimavarana, mutta resursseja koetaan tarvittavan lisää.

– Tutkimuksemme mukaan kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijöitä kuormittavat erityisesti kasvava työmäärä ja henkilöstövaje, jota eläköityminen pahentaa. Ala tarvitsee veto- ja pitovoimaa. Lapin tulokset ovat erinomainen esimerkki siitä, että mitä paremmat vaikutusmahdollisuudet työntekijöillä on omaan työhönsä, sitä tyytyväisempiä he ovat, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Jytyn tutkimuksessa kartoitettiin myös vuoden alussa tapahtuneen hyvinvointialueuudistuksen alkuvaiheen onnistumista. Arviot vaihtelevat merkittävästi hyvinvointialueiden välillä. Lapissa tilanne nähdään sekavana, epätietoisuutta ja uuden opettelua on vastaajien mukaan paljon.

Kritiikistä huolimatta hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulkuun, organisointiin ja tietojärjestelmien toimivuuteen ollaan Lapissa keskimäärin muuta maata tyytyväisempiä.

– Muutos on ollut Lapissakin valtava, kun hyvinvointialueeseen yhdistyivät 21 kuntaa ja Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit. Paljon on vielä kehitettävää. Työntekijäkokemuksen kuunteleminen on tärkeää, jotta henkilöstön sitoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita voidaan kehittää, Jyty Rovaniemi ry:n puheenjohtaja Anne Luiro muistuttaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Lapin alueelta vastaajia oli 168.

Tutkimusraportti:

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Jyty Rovaniemi ry:n puheenjohtaja Anne Luiro, puh. 0400 139 019, anne.luiro@jytyhallinto.fi

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: