Jyty selvitti: Etelä-Savon kuntien ja hyvinvointialueen henkilöstö on keskimääräistä tyytyväisempi omiin voimavaroihinsa – esihenkilötyössä nähdään kehitettävää

Ammattiliitto Jyty on kartoittanut jäsentensä työntekijäkokemusta. Tulokset kertovat, että kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijöitä kuormittavat kasvava työmäärä ja henkilöstövaje, jota eläköityminen pahentaa.

Aluekohtaisen vertailun perusteella Etelä-Savon kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät ovat muuta maata keskimääräistä tyytyväisempiä omiin voimavaroihinsa. Työssä kehittymisen mahdollisuuksia pidetään puolestaan jonkin verran keskimääräistä kehnompina. Monet toivovat esihenkilöltä lisää tukea.

– Vastauksissa nousee esiin työntekijöiden vahva sitoutuminen: työtä pidetään motivoivana ja kuntalaisten palvelu koetaan tärkeäksi. Työn koetaan olevan osa identiteettiä. Tämä on tärkeää ottaa huomioon muutostilanteissa, kun esimerkiksi työnkuva muuttuu, Mikkelin kaupungin pääluottamusmies Marianne Tavast-Pasonen sanoo.

Essotessa vuoden 2022 lopussa toteutettu palkkaharmonisointi toi monelle jytyläiselle palkantarkistuksen. Jytyn tutkimuksen mukaan niillä alueilla, joissa kuntayhtymäaikainen palkkaharmonisaatio ehdittiin toteuttaa, tyytyväisyys palkkaan on keskimääräistä parempi. Niin myös Etelä-Savossa.

– Työ palkkojen yhdenmukaistamiseksi jatkuu nyt hyvinvointialueella. Toivomme, että neuvottelut palkkaharmonisoinnista etenevät joutuisasti, Eloisan pääluottamusmies Taru Juntunen toteaa.

Jytyn tutkimuksessa kartoitettiin myös vuoden alussa tapahtuneen hyvinvointialueuudistuksen alkuvaiheen onnistumista. Arviot vaihtelevat merkittävästi hyvinvointialueiden välillä. Etelä-Savossa ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä hyvinvointialueuudistuksen sujuvuuteen, erityisesti tiedonkulun osalta. Sen sijaan vaikuttamismahdollisuudet oman työn organisointiin koetaan keskimääräistä heikompina.

– Etelä-Savon tuloksista näkyy, että tiedonkulkuun on panostettu hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä ja edelleenkin Eloisassa pidetään henkilöstölle infoja jatkuvasti eri toimialoilla. Sen sijaan työn organisoinnissa ja johtamisessa on kehitettävää. Roolit hakevat vielä paikkaansa, eikä aina tiedetä, keneen kuuluisi olla yhteydessä, Juntunen kuvaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Etelä-Savon alueelta vastaajia oli 127.

Tutkimusraportti:

Lisätietoja Jytyssä:

Mikkelin kaupungin pääluottamusmies Marianne Tavast-Pasonen, puh. 050 311 7150, marianne.tavast-pasonen@mikkeli.fi
Eloisan pääluottamusmies Taru Juntunen, puh. 044 351 6552, taru.juntunen@etelasavonha.fi
Alueasiamies Maija Kuittinen, puh. 0400 378 886, maija.kuittinen@jytyliitto.fi

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: