Työelämä muuttuu – kehitetään sitä työhyvinvointi edellä

Maailma muuttuu ja työelämä sen mukana. Muutos ei tapahdu passiivisesti, vaan eri toimijat pyrkivät löytämään tapoja parantaa työhyvinvointia samalla kun yritetään kasvattaa tuloksellisuutta. Tässä kehityksessä yhdistyy tarve löytää tasapaino työntekijöiden hyvinvoinnin ja toiminnan tavoitteiden välille.

Työmarkkinamaailmassa pyrimme keskustasolla luomaan erilaisia työkaluja, jotka auttaisivat ja kannustaisivat työelämän kehittämistä paikallisella tasolla. Työpaikoilla kehittäminen voi olla laajempaa organisaatiossa tapahtuvaa kehitystyötä tai myös ihan pieniä arkisia työntoimintatavoissa tehtäviä kehitystoimenpiteitä, jolla parannetaan työssäjaksamista, työhyvinvointia ja vähennetään kuormitusta arjen työssä.

Työhyvinvointi on olennainen tekijä, joka vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon ja tuottavuuteen. Hyvinvoivat työntekijät ovat vähemmän alttiita sairastavuudelle, stressille ja uupumukselle, mikä osaltaan johtaa parempaan tuottavuuteen. Tämä edellyttää organisaatioilta panostusta ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin sekä työilmapiiriin, joka kannustaa avoimuuteen. Henkilöstöä on tärkeä kuunnella ja heillä on oltava mahdollisuus osallistua päätöksentekoon työtehtävien sekä toiminnan kehittämiseksi.

Tekojen tori tekee kuntatyön kehittämistä näkyväksi

Työolot vaikuttavat laajasti kuntien ja hyvinvointialueiden houkuttelevuuteen työnantajina. Monille aloille työntekijöiden löytäminen on jo nyt hankalaa ja väestön vanhetessa haasteet vain lisääntyvät.

Tekojen tori on alusta, joka kokoaa kuntaorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla kuntien ja hyvinvointialueiden kehittäjät voivat kertoa oman työpaikan kehittämistyöstä eli siitä, miten toimintatapoja tai palveluja on uudistettu, kehitetty ja parannettu. Portaalissa voi myös tutustua muiden kehittämistekoihin ja ottaa niistä ideoita ja mallia sekä inspiraationa oman työpaikan kehittämiseen.

Tekojen tori kehitettiin osana Kunteko2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa (2015–2020). Myös tänä vuonna innostavimmat kehittämisteot sekä eniten kehittämistekoja ilmoittaneet kunnat ja hyvinvointialueet palkitaan Tärkeissä töissä -gaalassa Helsingissä 4. joulukuuta kello 14 alkaen. Onnea jo nyt kaikille palkittaville!

Työhyvinvoinnilla parempiin tuloksiin

On selvää, että työhyvinvointi ja tuloksellisuus ovat keskenään kytköksissä. Tekojen tori on täynnä esimerkkejä, miten kuntien ja hyvinvointialueiden työoloja on kehitetty niin, että hyvinvointi on tuonut mukanaan parempia tuloksia.

Hyvinvoivat työntekijät ovat sitoutuneempia ja motivoituneempia työssään, joka johtaa laadukkaampien palveluiden tuottamiseen. Tämä osaltaan vaikuttaa myös välillisesti kuntalaisten hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevät panostukset työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen ovat kustannustehokkain keino tuottaa laadukkaita palveluita. Työhyvinvoinnin huomioiminen ja edistäminen on myös avainasemassa, jotta työntekijät jaksavat työskennellä eläkeikään asti.

Kevan selvityksen mukaan kunta-alan työntekijöiden sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hälyttävästi: Vuonna 2022 työkyvyttömyydestä aiheutui kunta-alalla työnantajille noin 1,3 miljardin euron kustannukset. Työkyvyttömyyden kustannukset kasvoivat lähes 200 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Voimme siis saavuttaa merkittäviä säästöjä nykyisiin säästöesityksiin verrattuna parantamalla työntekijöiden työoloja.

#tärkeissätöissä

Asiasanat: