Kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksia koskeva neuvottelutulos on hyväksytty

Jytyn liittohallitus ja muiden sopijaosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen kunta- ja hyvinvointialan ns. perälautakirjauksen perusteella määräytyvistä palkankorotuksista. Viime kesänä tehdyissä sopimuksissa sovittiin, että vuosien 2023 ja 2024 korotukset ovat vuosittain 1,9 %, mutta kuitenkin vähintään teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan tiettyjen työehtosopimusten kustannusvaikutusten matemaattinen keskiarvo.

Kunta- ja hyvinvointialan sopijaosapuolet tarkastelivat neuvotteluissaan em. ”verrokkialojen” korotuksia ja päätyivät siihen, että vuodelle 2023 tulee lisäkorotuksia 1,0 %, minkä lisäksi maksetaan kaikilla sopimusaloilla 467 euron suuruinen kertapalkkio. Prosentuaalinen lisäkorotus jakautuu 0,7 %:n yleiskorotukseen ja 0,3 %:n paikalliseen erään, jotka tulevat maksuun 1.6.2023. Kertapalkkio puolestaan maksetaan kaikille työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaisille työntekijöille maksetaan heidän 31.5.2023 voimassa olleen osa-aikaprosenttinsa mukainen osuus kertapalkkiosta.

Vastaavasti vuodelle 2024 tulee lisäkorotuksia 1,1 %, joka jakautuu 0,77 %:n yleiskorotukseen ja 0,33 %:n paikalliseen erään. Vuonna 2024 ei makseta kertapalkkioita.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä.

KT, JAU (Jyty ja JHL) ja JUKO sopivat lisäksi kesällä tekemässään sopimuksessa, että mikäli Sote ry:n kanssa myöhemmin sovittava ratkaisu sisältää ylimääräisiä korotuksia, ulotetaan samat palkankorotukset ja kustannusvaikutteiset ratkaisut koskemaan myös KVTES:n liitteen 5 varhaiskasvatushenkilöstöä ja OVTES osio G:n henkilöstöä. Tällä perusteella KVTES:n liitteen 5 piiriin kuuluvalle henkilöstölle maksetaan 30.6.2023 120 euron kertapalkkio ja OVTES osio G:n piiriin kuuluvalle henkilöstölle 150 euron kertapalkkio. Myös nämä kertapalkkiot maksetaan työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Sopimuskorotukset kunta- ja hyvinvointialalla vuosina 2023 ja 2024 ovat seuraavat:

2023:

Yleiskorotus 1.6.2023: 1,5 % + 0,7 % = 2,2 %

Järjestelyerät 1.6.2023: 0,4 % + 0,3 % + 1,2 % (palkkauksen kehittämisohjelma) = 1,9 %

Kertaerä 30.6.2023: 467 euroa (kaikki); KVTES liitteen 5 piirissä lisäksi 120 euroa (KVTES liite 5)

2024:

Palkkauksen kehittämisohjelman mukainen keskitetty järjestelyerä 1.2.2024: 0,4 %

Yleiskorotus 1.6.2024: 1,5 % + 0,77 % = 2,27 %

Järjestelyerät 1.6.2024: 0,4 % + 0,33 % + 0,6 % = 1,33 %

Palkankorotuksia koskevien sopimusten lisäksi Jytyn liittohallitus hyväksyi hyvinvointialueiden yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES) koskevan neuvottelutuloksen. HYVTES sisältää hyvinvointialueiden työntekijöitä ja viranhaltijoita koskevat yleiset määräykset (mm. vuosilomat ja perhevapaat). Lisäksi HYVTES sisältää hyvinvointialueiden teknistä henkilöstöä koskevat sopimusmääräykset.

Asiasanat: