Jytyn edunvalvontajohtaja Lounasmaa: Kunnon palkankorotus – ja kiky-tunnit pois

Jytyn syysvaltuusto hyväksyi sopimustavoitteet kaikkien sektoreiden osalta. Palkankorotukset, työaika ja työhyvinvointi ovat keskiössä. Sopimuskauden pituudeksi esitetään noin kahta vuotta.

Palkankorotusten on oltava sellaiset, että ne parantavat jäsentemme ostovoimaa, parantavat samapalkkaisuutta ja pienipalkkaisten asemaa. Näihin tavoitteisiin päästään parhaiten mahdollisimman suurilla yleiskorotuksilla ja euromääräisellä tai ns. sekalinjaisella palkankorotusmallilla.

Paikallisesti neuvoteltavissa järjestelyerissä pitää olla ns. täysi perälauta (jos ei saada jakamisesta sopua, erä menee yleiskorotuksena kaikille).

Muun palkankorotuksen lisäksi 1,4 %, mikäli kiky-tunnit jäävät. Jos kiky-tunnit poistuvat, ne eivät saa vaikuttaa palkankorotuksiin alentavasti.

Työaikaan liittyvät tavoitteet koskevat muun muassa työvuoroluettelon sitovuutta ja luettelon muutoksiin liittyviä korvauksia, työpäivän yhdenjaksoisuutta, työpäivän vähimmäispituutta, varallaoloa ja matkustusaikaa.

Työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat muun muassa osatyökykyisten aseman parantaminen, korvaavan työn pelisäännöt ja ikääntyvien vanhempien hoitamisen mahdollistaminen.

Henkilöstön edustajien työhyvinvointi on voimakkaasti esillä. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöön, palkkioihin, tiedonsaantiin ja koulutukseen esitetään parannuksia. Eräs edellä mainituista sopimustavoitteista koskee sitä, että luottamusmiehelle taataan riittävä koulutus, jolla turvataan hänen ammatillinen osaamisensa (ammatti, josta valittiin luottamusmieheksi). Luottamusmiesten ajankäytössä on myös huomioitava paremmin edustettavien moniammatillisuus eikä pelkästään edustettavien määrä.

Lisäksi etätyön ja uusien työn tekemisen tapojen edistäminen ja työpaikalla oppiminen ja siihen liittyvä ohjaus ovat mukana sopimustavoitteissa.

Kunnan osalta palkkaustyöryhmä valmistelee palkkausjärjestelmän uudistamista ajatuksena, että vuoden 2021 aikana olisi mahdollista järjestää uudesta järjestelmästä kokeilu. Nykyinen työn vaativuuteen perustuva järjestelmä ei ole kaikilta osin ollut toimiva. Kunnan hinnoitteluliitteisiin ollaan esittämässä joitakin muutoksia. Tarkempia tietoja saa nettisivuilta.

Kunnan ja kirkon osalta Jytyn sopimustavoitteet sovitetaan JHL:n kanssa eli ne ovat Julkisen alan unioni JAU:n tavoitteet. Ne annetaan työnantajalle tammikuussa.

Teksti: Marja Lounasmaa, Jytyn edunvalvontajohtaja

Asiasanat: