Tutkimus: Kymenlaakson kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemus saa keskimäärin muuta maata parempia arvioita

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemuksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Tutkimuksen perusteella kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöitä kuormittavat erityisesti kasvava työmäärä ja henkilöstövaje.

Valtakunnan tasolla keskeisimmiksi kritiikin kohteiksi nousevat johtaminen, työn järjestäminen ja kuulluksi tuleminen. Kymenlaaksossa vaikutusmahdollisuudet omaan työhön nähdään keskimääräistä parempina.

– Tutkimus vahvistaa havaintoamme siitä, että kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät kokevat muutokset usein ylhäältä alaspäin saneltuina, eikä heidän mielipiteitään kuunnella muutosprosesseissa riittävästi. Kymenlaakson tulokset osoittavat, että kun vaikutusmahdollisuuksiin ollaan tyytyväisiä, kokonaistyytyväisyys kasvaa, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima kuvaa.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös vuoden alussa tapahtuneen hyvinvointialueuudistuksen alkuvaiheen onnistumista. Arviot vaihtelevat merkittävästi hyvinvointialueiden välillä, ja Kymenlaakson osalta tulokset ovat lähellä maan keskiarvoja. Kymenlaaksossa ollaan muuta maata tyytyväisempiä ICT-järjestelmien toimivuuteen hyvinvointialueuudistuksen aikana.

– Kymenlaaksossa on tehty järjestelmäuudistuksia hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueuudistusta. Esimerkiksi vuoden 2022 alussa käyttöönotettuun Kaiku24-ajanvarausjärjestelmä on toiminut hienosti. Lisäksi sanelujen purkaminen ja tekstinkäsittely ulkoistettiin muutama vuosi sitten. Nämä ovat varmasti osaltaan parantaneet hyvinvointialueuudistuksen teknistä sujuvuutta, Jytyn alueasiamies Sonja Rapo arvioi.

Valtakunnallisesti kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemuksesta nousee vahvasti esiin tyytymättömyys työstä saatavaan korvaukseen. Kymenlaaksossa palkkaan ollaan kuitenkin keskimääräistä tyytyväisempiä.

– Kymsotessa toteutettiin palkkaharmonisaatio viime vuoden puolella, mikä on varmasti lisännyt tyytyväisyyttä, vaikka toki epäkohtia löytyy edelleen, Rapo kertoo.

– Palkkaus on merkittävä asia alan pito- ja vetovoimalle. Juuri saatu ratkaisu kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista korjaa osittain alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä ja vastaa siten myös tässä tutkimuksessa esiin nousseeseen tärkeään haasteeseen, Voima kommentoi. 

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Kymenlaakson alueelta vastaajia oli 136.

Lisätietoja Jytyssä: 

Alueasiamies Sonja Rapo, puh. 040 727 2854, sonja.rapo@jytyliitto.fi

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tutkimusraportti:

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Asiasanat: