Kuntainfo: Ohje kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja aluehallintovirastoihin koronavirustilanteeseen varautumisessa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat yhteisellä Kuntainfolla muistuttaneet kuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja siitä, että näiden varautuminen on ajan tasalla uuden koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.

Uusia velvoitteita Kuntainfoon ei sisälly. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisvelvoite perustuu voimassa oleviin valmiuslakiin, pelastuslakiin, tartuntatautilakiin ja toimialan omaan lainsäädäntöön ja olemassa oleviin valmiussuunnitelmiin.

Soveltuvat karanteenitilat selvitettävä etukäteen

Tartuntatautilain mukaan kunnat vastaavat tartuntatautien torjunnasta alueellaan ja sairaanhoitopiirit tukevat kuntia asiantuntemuksellaan.

Tartuntatautilaissa säädetään karanteeniin ja eristämiseen liittyvästä päätöksenteosta. Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään mahdollisimman pikaisesti karanteeniin soveltuvat tilat, ja jos tämä on jo tehty, päivittämään karanteenitiloja koskevat osuudet varautumissuunnitelmassaan.

Kunnan tehtävänä on muun muassa huolehtia karanteeniin määrätyn ruokahuollosta. Tämä on hyvä ottaa huomioon karanteenitilojen suunnittelussa ja myös määrättäessä ihmisiä mahdolliseen kotikaranteeniin.

Erityinen huomio ikäihmisten ja sosiaalihuollon yksiköiden varautumiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa kuntia ja kuntayhtymiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että tämänhetkisen tiedon mukaan uusi koronavirus (COVID-19) on riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille.

Tästä syystä kuntien ja kuntayhtymien on otettava varautumissuunnitelmissaan huomioon palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon vaatimukset. Väistötiloja pitää kartoittaa etukäteen, jolloin mahdollisen tartunnan tullessa oireettomat ihmiset voidaan tarvittaessa suojata tartunnoilta.

Kuntien on kiinnitettävä huomiota myös sosiaalihuollon yksiköiden ohjeistamiseen muun muassa siitä, millaisia varotoimia noudatetaan erilaisissa hoivatilanteissa, jos osa asiakkaista on karanteenissa.

Olemassa oleva lainsäädäntö velvoittaa kuntia varautumaan

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätettävä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on lisäksi velvollinen laatimaan yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisen valmiussuunnitelman.

Sosiaalihuollon järjestäminen erityistilanteessa perustuu sosiaalihuoltolakiin. Laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan sosiaalihuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi se velvoittaa kuntaa toteuttamaan yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut ja muut hyvinvointia edistävät palvelut myös erityistilanteissa.

Yhtenäistä tilannekuvaa kootaan alueilta

Aluehallintovirastot ohjaavat ja sovittavat yhteen varautumista ja tartuntatautien torjuntaa.
Aluehallintovirastot valvovat, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten ja että sosiaalihuollon toiminnot hoituvat asianmukaisesti myös arjen häiriötilanteissa. Tehtävää hoitaessaan ne keräävät tietoa varautumisesta, ohjaavat ja tarvittaessa ryhtyvät tilanteen edellyttämiin valvontatoimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kultakin viideltä yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta erikoissairaanhoidon tilannekuvan.

Yhtenäisin perustein laadittu tilannekuva antaa mahdollisuuden käyttää ja kohdentaa alueellista työvoimaa, sairaaloita, hoitolaitoksia, lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja tarvittavia laitteita yhtenäisesti erityisvastuualueilla.

Lue lisää: Kuntainfo 1/2020: Koronavirustilanteeseen varautuminen kunnissa ja sairaanhoitopiireissä (pdf)

Asiasanat: