Tartuntatautilain 48 a pykälän soveltaminen henkilöstöön

​Tartuntatautilakiin on säädetty uusi, väliaikaisesti voimassa oleva 48 a pykälä. Sen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamaa tautia vastaan.

Säännöstä sovelletaan varsinaisesti 1.2.2022 alkaen, mutta työnantajalla on ollut jo 1.1.2022 alkaen oikeus käsitellä työntekijöiden koronavirusrokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia koskevia terveystietoja.

Tartuntatautilain 48 a §:n perusteella riittäväksi suojaksi katsotaan (mm. HUS:ssa)

• kolme koronavirusrokoteannosta, ja viimeisimmästä annoksesta on vähintään viikko tai
• laboratoriovarmistettu sairastettu tauti ja kaksi rokoteannosta tai
• laboratoriovarmistettu sairastettu tauti 6 kuukauden sisällä.

Laissa todetaan, että säädetty suoja edellytetään kaikissa tehtävissä, joissa työskennellään tai käydään toistuvasti sellaisissa tiloissa, joissa potilaalle tai asiakkaalle voi aiheutua tartuntariski. Kaikki tehtävät eivät ole yllä mainittuja ja näistä pitää käydä keskustelu!

Jos esimerkiksi osastonsihteerit ja terveydenhuollonsihteerit työskentelevät muualla kuin siellä, missä asiakkaita ja potilaita hoidetaan, laissa tarkoitettua tartuntariskiä ei ole. Eri shp:ssä esimerkiksi väline- ja ruokahuolto on järjestetty eri tavalla ja joissakin em. tehtäviä hoitavilla on kontakteja asiakkaisiin ja potilaisiin tai heidän kanssaan työskenteleviin ja tällöin heiltä edellytetään laissa säädettyä suojaa. Jos kontakteja ei ole, he eivät kuulu niihin, joita laissa edellytetty suoja koskee.

HUS:n ohjeistuksessa todetaan, että suojaa ei edellytetä tilanteessa, jossa henkilö toimii esim. taloushallinnossa tai sairaalan keittiössä sellaisissa tehtävissä, joihin ei sisältyisi ollenkaan koronavirustaudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden tapaamista.

Kun ei ole laissa edellytettyä riittävää suojaa, on työnantajan selvitettävä, löytyykö työntekijälle jotain muuta työtä, jossa työntekijän suojalla ei olisi asiakkaiden ja potilaiden sekä myös työntekijän itsensä kannalta niin suurta merkitystä. Jos työntekijälle ei ole tarjottavissa muuta työsopimuksen mukaista tai hänelle muutoin sopivaa työtä, tai hän kieltäytyy tarjotusta muusta työstä, työntekijän työnteko estyy hänen työntekoedellytystensä puuttumisen vuoksi. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta. Muun työn tarjoamisvelvollisuus on voimassa koko työnteon estymisajan.

Työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi osoittaa suojan koronavirustautia vastaan todistuksella hänelle enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdyn testin negatiivisesta tuloksesta. Vastaavaa testaamista edellytetään myös, jos puutteellisessa koronavirussuojassa olevaa työntekijää joudutaan käyttämään erityisestä syystä työtehtävissä, joissa riittävää suojaa edellytetään.

Tartuntatautilain 48 a §:ään liittyvistä toimista ja menettelytavoista on pidettävä palavereja liittojen henkilöstöedustajien kanssa! Viime kädessä aluehallintovirasto päättää, keitä laissa säädetty suoja koskee. Epäselvissä tapauksissa pitää avilta pyytää kannanottoa.

Jos ja kun tulee tapauksia, jolloin työtä, jossa ei ole lain tarkoittamaa riskiä, ei löydy tai sitä ei suostuta ottamaan vastaan, näistä on hyvä ottaa yhteyttä Jytyn edunvalvontaan.

Lisätietoja saat työsuhdeneuvonnan palvelunumerosta tai sähköpostista.

Asiasanat: