Jäsentiedote: Lakko 23.4. Haaga-Helia, Metropolia ja Karelia-ammattikorkeakouluissa

Ammattiliitto Jyty on jättänyt lakkovaroituksen kolmeen ammattikorkeakouluun. Jytyn jäseniä koskeva lakko pidetään Haaga-Helia, Metropolia ja Karelia -ammattikorkeakouluissa tiistaina 23.4.2024.

Lakolla Jyty vastustaa ammattikorkeakouluja edustavan Sivistan päätöstä jättää tes-neuvottelujen ulkopuolelle kolmasosa henkilöstöstä. Vaadimme, että Jytyn jäseninä olevilla hallinto- ja tukipalvelutehtäviä tekevillä työntekijäryhmillä on oltava edustus ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluissa sekä paikallisessa edunvalvonnassa.

Tähän saakka ammattikorkeakoulujen työehdoista ja palkoista on sovittu yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, jonka sopijaosapuolina ovat työntekijäpuolella Jyty, JHL ja OAJ. Sivista ilmoitti kuitenkin yksipuolisesti, että se neuvottelee ammattikorkeakouluja koskevasta työehtosopimuksesta vain OAJ:n ja toisen Akavaa edustavan sopimuskumppanin YTN:n kanssa. Näin ollen merkittävä osa työntekijöistä jätettiin kokonaan vaille edustusta.

– Joka kolmas työntekijä jätettiin kylmästi ulos ammattikorkeakoulujen tes-neuvotteluista, mikä rikkoo törkeällä tavalla suomalaista sopimisen mallia. Tilanne on kestämätön ja erittäin vaarallinen kehityskulku koko yhteiskuntamme sopimusjärjestelmälle, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima korostaa.

Vanhan sopimuksen voimassaolo päättyi 1.4., joten lakkovaroitus annetaan lain mukaisesti valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle vähintään kaksi viikkoa ennen työnseisauksen antamista.

Miten haen lakkoavustusta?

Ammattiliitto Jyty maksaa Haaga-Helia, Metropolia ja Karelia-ammattikorkeakouluissa lakkoon osallistuville lakkoavustusta 100 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Lakkoavustusta voi hakea vasta lakon jälkeen 24.4.–15.5.2024. Lakkoavustusta haetaan sähköisesti osoitteessa jyty.lakkoavustus.fi/hakemus. Lue lakkoavustuksen hakuohjeet alla näkyvästä linkistä.

Miksi Jyty ilmoittaa lakosta vasta nyt?

Työtaistelutoimenpiteistä voidaan ilmoittaa vain sopimuksettoman tilan aikana. Uusi ammattikorkeakoulujen työehtosopimus, jonka osapuoleksi Jytyä ei ole hyväksytty, astui voimaan 1.4. Tämä tarkoittaa, että ensimmäinen mahdollinen hetki ilmoittaa mahdollisista laillisista työtaistelutoimenpiteistä on nyt, kun jytyläisten osalta sopimukseton tila on astunut voimana.

Onko kyseessä laillinen lakko?

Jytyn ilmoittama lakko kohdistuu ammattikorkeakouluja koskevaan työehtosopimukseen ja sen sopimusneuvotteluihin, joten se on täysin laillinen. Vanhan sopimuksen voimassaolo päättyi 1.4., joten lakkovaroitus annetaan lain mukaisesti valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle vähintään kaksi viikkoa ennen työnseisauksen antamista. Tässä lakossa ei ole kyse poliittisesta lakosta, vaan työehtosopimukseen liittyvästä laillisesta työtaistelutoimesta.

Miksi on valittu juuri nämä ammattikorkeakoulut?

Lakko on suunnattu ammattikorkeakoulujen työnantajia edustavaa Sivistaa kohtaan. Jyty ei pyri toiminnallaan vahingoittamaan valittuja ammattikorkeakouluja, vaan pyrkii saamaan aidon neuvotteluyhteyden työnantajien neuvotteluosapuolen eli ammattikorkeakouluja sopimusneuvotteluissa edustavan Sivistan kanssa. Jyty on arvioinut lakon vaikutuksia ja pohtinut kokonaisuuden niin, että sen aiheuttama haitta ei kasva kohtuuttoman suureksi.

Miksi Jyty julistaa lakon?

Jytyn mielestä Sivistan päätös jättää merkittävä osa henkilöstöryhmästä kylmästi ulos tes-neuvotteluista on ennennäkemätön ja rikkoo räikeällä tavalla suomalaista sopimisen malli. Jyty pitää tilannetta kestämättömänä ja kehityskulkua vaarallisena koko yhteiskuntamme sopimusjärjestelmän kannalta. Jytyn jäseninä olevilla hallinto- ja tukipalvelutehtäviä tekevillä työntekijäryhmillä on oltava edustus ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluissa sekä paikallisessa edunvalvonnassa.

Jyty pitää lakkoa aina äärimmäisenä keinona, johon turvaudutaan vasta viimeisenä vaihtoehtona. Ammattikorkeakoulukentällä tilanne on valitettavasti nyt tällainen, ja siksi Jyty haluaa toimillaan puolustaa suomalaista sopimisen mallia, jossa jokaisella työntekijäryhmällä on yhtäläinen mahdollisuus tulla edustetuksi neuvotteluissa.

Mikä on johtanut tähän tilanteeseen?

Ammattiliitto Jyty edustaa ammattikorkeakoulujen hallinto- ja tukipalvelutehtävissä työskentelevää henkilöstöä. Jytyläisiä toimii mm. opinto-, tieto- ja taloushallinnossa sekä tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Ammattikorkeakoulujen työehdoista on sovittu tähän saakka jo vuosia yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, jonka sopijaosapuolina ovat työantajapuolelta Sivistysala ry, eli Sivista, ja työntekijäpuolelta Jyty, JHL ja OAJ. Sivista on kuitenkin halunnut neuvotella ammattikorkeakouluille uuden työehtosopimuksen uusien sopimuskumppanien OAJ:n ja YTN:n kanssa ja täten ilmoitti äkillisesti, että muut jäävät neuvottelujen ulkopuolelle.

Sivista perusteli Jytyn jättämistä neuvottelujen ulkopuolelle sillä, ettei työnantajapuoli tunnista hallinto- ja tukipalvelutehtävissä toimivaa henkilöstöä. Toisin sanoen AMK-työnantajien edustajana toimiva Sivista ei näe ja tunnista jytyläisten tekemää työtä – olemme siis näkymättömiä. Tämä perustelu ei meille riitä. Me jytyläiset teemme korvaamattoman tärkeää työtä ja työmme ammattikorkeakouluissa ansaitsee tulla nähdyksi. Me ansaitsemme tulla edustetuksi neuvotteluissa sekä saada äänemme kuuluviin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta

Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäytymistä kokonaan lakon alaisesta työstä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajaosapuolen kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäin vieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Lakossa on tärkeää, että työtaistelutoimenpiteet ja painostuskeinot kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti työnantajaan.

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus ja sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvoitetta. Työntekijän osallistuessa ammattiliiton järjestämään työtaisteluun työnantaja ei saa kohdistaa häneen minkäänlaisia painostustoimia, syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia. Esimerkiksi kyselyt ammattiliiton jäsenyydestä ovat laissa kiellettyjä yrityksiä murtaa lakko. Liitto on aina vastuussa lakkopäätöksestä, ei yksittäinen jäsen.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta

Lakkoon osallistuminen ja ammattiliiton jäsenyys ovat työntekijän henkilökohtaisia asioita, joita työnantaja ei saa suoraan tai välillisesti selvittää etukäteen. Kyselyihin ei tarvitse vastata, eikä työntekijällä ole velvollisuutta ilmoittaa, aikooko hän osallistua lakkoon. Vastaamatta jättämisestä ei saa seurata mitään kielteisiä, syrjiviä tai muutoin epäedullisia seuraamuksia. Mikäli työnantajasi painostaa sinua kertomaan, aiotko osallistua lakkoon tai kuuluutko ammattiliittoon, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja aluetoimistoon.

Tarkista yhteystietosi ja työpaikkatietosi Jässärissä

  1. Tarkista ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta.
  2. Tarkista ja tarvittaessa korjaa työpaikka-, työsuhde- ja sopimusalatietosi Jässärissä. Oikeat ja ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee. Myöskään lakkoavustusta ei voi hakea, mikäli työpaikkatietosi ovat väärin liiton jäsenrekisterissä.

Lisätietoja jäsenille lakosta:

Lisätietoja sopimusneuvotteluista:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiantuntija, veli.vahamaki@jytyliitto.fi
Jukka Maarianvaara, edunvalvontajohtaja, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi
Eveliina Reponen, järjestöjohtaja, eveliina.reponen@jytyliitto.fi

Asiasanat: