Hallitus esittää työllisyyden kuntakokeilujen voimassaolon jatkamista

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja voimassaolevan lain mukaan kokeilut päättyisivät 30.6.2023. Pidennyksellä vältetään tilanne, jossa kokeilukuntien asiakkaat siirrettäisiin takaisin TE-toimistoihin ennen kuin TE-palvelut siirretään pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle.

”Hallitus valmistelee parhaillaan TE-palvelut 2024 -uudistusta eli TE-palvelujen pysyvää siirtoa kunnille. Samalla on tärkeä huolehtia työrauhasta kuntakokeiluille, jotta siirtyminen pysyvään malliin tapahtuisi mahdollisimman kitkattomasti”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Esitys sisältää myös kuntakokeilulain täytäntöönpanon edellyttämiä muutoksia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ja työttömyysturvalakiin.

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelystä ja palvelualustasta parhaillaan eduskuntakäsittelyssä

Kuntakokeilulain voimassaolon jatkoa käsittelevässä hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutoksia kokeilujen tehtäviin. Eduskuntakäsittelyssä on kuitenkin parhaillaan digitaalisten TE-palvelujen uudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 225/2021 vp), jossa selkeytetään ja ajantasaistetaan julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä myös kokeilualueiden osalta.

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetaan muun muassa, että kokeilualueiden kunnat olisivat jatkossa rekisterinpitäjiä omien asiakkaidensa osalta. Ehdotettu rekisterinpitäjyyttä koskeva muutos on tarpeen, jotta henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vastuut ja tehtävät kohdentuisivat oikeille tahoille. Nämä lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.

Lisätiedot: