Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta Jytyn jäsenille Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa työskentelevät Jytyn jäsenet menevät lakkoon yhdessä JHL:n jäsenten kanssa torstaina 24.9.2020 klo 05.00-24.00.

Lue lisää Jytyn mediatiedotteesta

Mitä lakolla tarkoitetaan?

Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäytymistä kokonaan lakon alaisesta työstä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajaosapuolen kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäin vieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Lakossa on tärkeää, että työtaistelutoimenpiteet ja painostuskeinot kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti työnantajaan.

Mitä tulee tehdä ensimmäiseksi lakon uhatessa?

 • Tarkista kaikki tietosi Jytyn sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi. Mikäli olet ilmoittanut liittoon vain työsähköpostin ja puhelinnumeron, niin rekisteriin kannattaa päivittää myös toissijainen sähköposti ja puhelinnumero. Näitä yhteystietoja käytetään lakkotilanteissa tärkeään jäsentiedottamiseen. Yhteystietojen päivittäminen on tärkeää myös siksi, että työtaistelutilanteessa työnantaja saattaa katkaista yhteydet työsähköpostiin ja kerätä työpuhelimet pois.

 • Tarkista ja muokkaa Jässärissä tarvittaessa työpaikka- ja työsuhdetietoja. Ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee.

 • Sinulle toimitetaan sähköpostitse ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta. Muistathan myös, että ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.

 • Jässäristä löydät oman jäsennumerosi, mikäli jäsenkorttisi on päässyt hukkumaan.

Työnantaja sanoo, että lakko on laiton. Voinko silti osallistua lakkoon?

Työntekijällä on aina oikeus osallistua ammattiliiton toimeenpanemaan työtaisteluun eli esimerkiksi mennä lakkoon silloin, kun ammattiliitto on lakosta päättänyt. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää tällaiseen työtaisteluun osallistumisesta.

Ammattiliitto kantaa vastuun tekemästään työtaistelupäätöksestä. Mikäli työtuomioistuin katsoo, että työtaistelu on ollut laiton, voidaan ammattiliitto tuomita maksamaan hyvityssakkoa. Työntekijä ei tällöinkään ole vastuussa eikä häneen voida kohdistaa seuraamuksia.

Miten varaudutaan lakkoon?

 • Ennen lakkoa työpaikalla työskennellään normaalin työrytmin mukaisesti. Lakkoon ei saa varautua tekemällä esimerkiksi töitä etukäteen "varastoon". Töitä ei saa myöskään jättää tekemättä ennen lakkoa.

 • Seuraa Jytyn nettisivuja, some-kanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta. Saat lisätietoja pääluottamusmieheltäsi ja oman alueesi alueasiamieheltä.

 • Lakkoilmoituksessa kerrotaan aina kellonaika, milloin lakko alkaa ja päättyy sekä kehen työnantajaan lakko kohdistuu (vain ne työntekijät lakossa). Töihin ei mennä enää lakon alkamisajan jälkeen. Mikäli lakko alkaa kesken työvuoron, työ lopetetaan lakon alkaessa ja poistutaan työpaikalta. Lakon päättymishetken jälkeen mennään normaalisti töihin.

 • Jytyn luottamushenkilö/edustaja mahdollisuuksien mukaan kiertää lakon alkaessa työpaikan ja ohjaa henkilöstön ulos. Älä jätä työpaikallesi mitään, mitä mahdollisesti tarvitset lakon aikana. Lakon alkamisen jälkeen työpaikalle ei saa mennä missään tilanteessa. Usein työnantaja pyytää lakon alkaessa palauttamaan työnantajan työntekijälle työsuhde-etuna luovuttamat työvälineet. Pyydettäessä nämä välineet on jätettävä työnantajan hallintaan.

 • Tarkista, että sinulla on Jytyn pääluottamusmiehen, aluetoimiston tai muun ennakkoon ilmoitetun Jytyn lisätietojen antajan yhteystiedot.

Miten toimitaan lakon aikana?

 • Seuraa lakon aikana liiton tiedotuskanavia, kuten nettisivuja, sähköpostia ja tekstiviestejä. Uutta lakkoinformaatiota päivitetään nettisivuille ja neuvottelutilanteissa uutisointi on jatkuvaa.

 • Työnantajaan ei tarvitse lakon aikana olla missään yhteydessä.

 • Jytyn keskustoimisto ja aluetoimisto ilmoittavat mahdollisista lakkotilaisuuksista, jonne voi tulla keskustelemaan ja kysymään lakkoon liittyvistä asioista.

 • Töihin palataan heti määräaikaisen lakon päättymisajan jälkeen.

Mistä saan tietoa lakosta?

Seuraa jäsentiedotteita sähköpostistasi ja liiton nettisivuilta. Tarvittaessa lähetämme myös tekstiviestejä. Lisätietoja antaa työpaikkasi Jytyn pääluottamusmies, luottamusmiehet ja oman alueesi toimipisteen alueasiamiehet.

Milloin palkanmaksu katkeaa?

Palkanmaksu katkeaa lakon alkamispäivänä. Lakkoa edeltävällä ajalla ansaittu palkka on kuitenkin maksettava normaalisti, vaikka maksupäivä osuisi lakon ajalle.

Miten haen lakkoavustusta? (koskee Jytyn jäseniä Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalveluissa)

Jytyn lakkoavustukseksi on päätetty 67 euroa lakkopäivää kohden.

Hae lakkoavustusta Jytyn lakkoavustushakemuksella. Täytä hakemus huolellisesti erityisesti henkilötunnuksen ja pankkitilin osalta. Ilman tilitietoa lakkoavustusta ei voida maksaa.

• Liitto maksaa lakossa oleville jäsenilleen avustusta yhteneväisesti muiden liittojen kanssa.
• Avustuksesta 16 euroa on verotonta tuloa.
• Yli menevästä osuudesta peritään 35 prosentin ennakonpidätys (kaikilla sama).
• Avustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi seitsemää päivää ennen lakon alkamista.

Mitä tapahtuu luontaiseduille lakon aikana?

Työnantaja voi poistaa luontaisedut lakon ajaksi, esimerkiksi matkapuhelimen tai tietokoneen. Tähän kannattaa varautua hankkimalla varapuhelin ja prepaid-liittymä. Ilmoita uusi numerosi luottamusmiehelle sekä liittoon päivittämällä tietosi Jässärin kautta.

Voiko lakonalaisia töitä tehdä?

Mitään lakonalaista työtä ei saa tehdä. Poikkeuksena tästä on työaikalaissa määritelty ns. hätätyö, johon työnantaja voi määrätä.

Hätätyön peruste on se, että töiden tekemättä jättäminen uhkaa esimerkiksi ihmishenkiä, terveyttä tai omaisuutta. Työtä voidaan teettää hätätyön perusteella enintään kaksi viikkoa. Työnantajan pitää tehdä hätätyöstä ilmoitus viranomaisille.

Mitä on suojelutyö?

Velvollisuus tehdä suojelutyötä koskee vain julkisella sektorilla toimivia viranhaltijoita.  

Myös yksityissektorilla voidaan sopia suojelutyöstä, joka rajataan työtaistelun ulkopuolelle. Tarkempia tietoja saat luottamusmieheltäsi tai aluetoimistosta.

Miten käy määräaikaisen työsuhteen?

Lakko ei vaikuta määräaikaiseen työsopimukseen, joka päättyy aina sovittuun päivään mennessä.

Maksetaanko sairausajan palkkaa lakon aikana?

Mikäli sairausloma alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, sairausajan palkka maksetaan normaalisti. Jos sairausloma päättyy kesken lakon, työntekijä on tämän jälkeen lakossa ja saa lakkoavustusta.

Jos työntekijä sairastuu kesken lakon, hän saa sairausajan palkkaa vasta, kun lakko päättyy. Lakon loppuun saakka hän saa lakkoavustusta.

Huom! Jos työntekijä sairauslomallaan osallistuu lakkotoimiin, esimerkiksi lakkovahtina, voi olla, että hänen ei enää katsota olevan sairauslomalla ja oikeutettu sairausajan palkkaan. Tällöin työntekijä on lakossa.

Miten käy lomien?

Vuosilomaa ei voi määrätä alkamaan lakon aikana sen jälkeen, kun lakkovaroitus on annettu. Jos lakko alkaa kesken vuosiloman, loma jatkuu ja palkka maksetaan normaalisti. Myös vuosiloma kertyy normaalisti.

Mikäli vuosiloma ja lakko menevät päällekkäin, se ratkaisee, kumpi on alkanut ensin. Mikäli lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, loma siirtyy lakkoon kuluvien päivien osalta.

Lakkopäivät eivät kerrytä vuosilomaa.

Jos lakon aikana on poissa työstä jonkun muun syyn kuin loman vuoksi, loma kertyy siten kuin kertyisi muutoinkin kyseisen poissaolon perusteella.

Jos työntekijä joutuu hätätyöhön kesken lakon, hänelle maksetaan palkka normaalisti näiltä päiviltä, jotka myös kerryttävät vuosilomaa.

Mitä, jos olen vanhempainlomalla?

Mikäli äitiysvapaa on alkanut ennen lakon alkamista, äitiysvapaan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta. Jos vapaa alkaa lakon aikana, palkkaa aletaan maksaa vasta lakon päätyttyä. Äitiysvapaan palkallista jaksoa lakko ei kuitenkaan lyhennä. Sama asia pätee isyysvapaan kanssa.

Maksetaanko palkkasaatavia lakon aikana?

Palkkasaatavat täytyy maksaa lakosta huolimatta. Jos saatavat myöhästyvät, työntekijälle maksetaan viivästyskorko.

Jos työsuhde päättyy lakkopäivien aikana, täytyy loppupalkka silti maksaa siten kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Mikäli maksu viivästyy, työntekijä on oikeutettu ylimääräiseen palkkaan kuitenkin enintään kuudelta viivästyspäivältä.

Maksetaanko osa-aikaeläkettä?

Osa-aikaeläkeläinen voi olla yhtäjaksoisesti poissa töistä kuusi viikkoa, jotta eläkkeen saamisen ehdot täyttyvät. Jos osa-aikaeläkeläiselle tulee lakon ja mahdollisten muiden poissaolojen vuoksi tämä kuusi viikkoa täyteen, eläkettä ei enää kuluvan kuukauden jälkeen makseta.

Enintään kuuden viikon mittainen poissaolo ei vaikuta maksamiseen.

Miten käy opinto-, ja vuorotteluvapaiden sekä anottujen vapaiden (=työloma)?

Lakolla ei ole vaikutusta opintovapaisiin eikä työlomiin.

Lakko saattaa vaikuttaa siihen ehtoon, että vuorotteluvapaalle siirtyvän on täytynyt vapaata edeltäneiden 13 kuukauden aikana olla töissä 12 kuukautta. Mikäli asian kanssa tulee epäselvyyttä tai ongelmaa, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai liittoon.

Mikä on työsulku?

Työnantajan työtaistelutoimi, jolla työnantaja estää työntekijöiden pääsyn työpaikalle. Käytännössä työnantaja katkaisee myös palkanmaksun. Työsulkua ja työnantajaa koskevat samat ilmoitusajat kuin työntekijäpuolen lakkoa.

Joskus työnantajat turvautuvat työsulkuun, vaikka aloitettu lakko ei kyseistä työpaikkaa koskisikaan. Esimerkiksi silloin, kun lakolla on kuitenkin vaikutusta tämän toisenkin työpaikan työn tekemiseen, esimerkiksi lakko estää kokonaan työn teon.

Jos töitä voidaan toisten lakosta aiheutuvasta esteestä huolimatta järjestellä toisin tai esimerkiksi tehdä varastoon, työnantajan on järjesteltävä työt näin. Estäessään työn teon, työnantajan on selvitettävä kullekin työntekijälle perusteet töiden estymiselle. Jos työnantaja ei näin tee, kysymyksessä voi olla laiton työsulku.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä liittoon. Työntekijä voi myöhemmin tehdä mahdollisista palkkasaatavista oikeusapuhakemuksen.

Maksetaanko soviteltua työttömyyspäivärahaa?

Ei makseta, jos työntekijä on saanut ennen lakon alkua soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella. Lakossa ei voi olla osa-aikaisesti.

Voinko olla lomautettuna?

Jos lomautus alkaa ennen lakkoa ja päättyy sen jälkeen, työntekijä on koko ajan lomautettuna. Jos lomautus päättyy lakon aikana, työntekijä on tämän jälkeen lakossa.

Työttömyysturvan maksaminen lakon aikana edellyttää, että lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta.

Jos lakko alkaa ennen lomautusta, työntekijä on lakossa koko lakon ajan.