Sote-uudistus voimaan – mitä tapahtuu kesän aikana?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty, ja se tulee voimaan vaiheittain. Uudistuksen voimaanpanolaki tulee voimaan 1.7.2021, jolloin myös hyvinvointialueet oikeushenkilöinä perustetaan. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla eri viranomaiset toteuttavat monia toimenpiteitä, jotta hyvinvointialueiden toiminta voi käynnistyä.

Viranomaisrekisteröinti käynnistää hyvinvointialueiden toiminnan

Verohallinto luo Y-tunnuksen jokaiselle hyvinvointialueelle automaattisesti. Y-tunnukset löytyvät tämän jälkeen ytj.fi-järjestelmästä, ja ne viedään myös kootusti soteuudistus.fi-verkkosivuille. Hyvinvointialueet täydentävät verohallinnolle yhteystietonsa, kun ne ovat saaneet toimintansa käyntiin.

Hyvinvointialueet vastaavat itse muista pakollisista viranomaisrekisteröinneistä, kuten ilmoituksen tekemisestä työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Tieto väliaikaisen toimielimen asettamisesta toimitettava valtiovarainministeriöön

Hyvinvointialueet ilmoittavat valtiovarainministeriölle väliaikaisen toimielimen asettamisesta. Asettamispäätös liitteineen on toimitettava valtiovarainministeriön kirjaamoon (valtiovarainministerio(at)vm.fi) ja tiedoksi ministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle (vm.sote(at)vm.fi).

Väliaikainen toimielin huolehtii hyvinvointialueiden käynnistymisen kannalta välttämättömistä toimista ja valmistelusta ennen valtuustojen aloittamista. Se toimii hyvinvointialueen ylimpänä päätöksentekoelimenä, kunnes aluevaltuustot ja niiden asettamat aluehallitukset aloittavat toimintansa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava hyvinvointialueen kuntien sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta päättävät viranomaiset voivat halutessaan asettaa seurantaryhmän seuraamaan uudistuksen toimeenpanoa. Seurantaryhmä voidaan muodostaa hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista.

Tarkemmat ohjeet väliaikaisen toimielimen asettamisesta löytyvät soteuudistus.fi-sivuilta.

Nopea liikkeellelähtö kannattaa

Hyvinvointialueiden toiminta on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti lakien voimaantulon jälkeen. Nopea järjestäytyminen on avain siihen, että kesän edetessä hyvinvointialueilla voidaan tehdä ensimmäisiä rekrytointeja ja työnjakoja sekä suunnitella resurssien käyttö.  

Käytännössä väliaikaisen valmistelutoimielimen järjestäytymiskokouksesta on hyvä sopia ajoissa nopealla aikataululla, jotta tarvittavat valtuutukset, muun muassa hyvinvointialueen pankkitilin avaamiseksi, voidaan vahvistaa. Näin varmistetaan valtionavustuksen nopea maksatus hyvinvointialueelle.

Tavoite on, että hyvinvointialueella paikalliset toimijat sopivat hyvässä yhteisymmärryksessä väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta. Yhteinen sopiminen on tärkeää. Näin varmistetaan yhteistyön toteutuminen, kun valmistellaan ja suunnitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuun siirtymistä. Samalla luodaan strategiaa hyvinvointialueen tulevaan toimintaan.  

Jos voimaanpanolain voimaantulosta on kulunut kaksi (2) kuukautta eikä hyvinvointialueella ole asetettu väliaikaista valmistelutoimielintä, valtiovarainministeriö tekee esityksen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta. Esityksen perusteella valtioneuvosto päättää hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta.

Kesällä maksetaan ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille

Hyvinvointialue saa valtion rahoitusta toiminnan valmisteluun heti, kun voimaanpanolaki on tullut voimaan ja väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu. Laskennallisen rahoituksen määräytymisperusteet vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella heti, kun tasavallan presidentti on vahvistanut sote-uudistuksen lainsäädännön voimaantulon.

Valtiovarainministeriö tekee valtioneuvoston asetuksen antamisen jälkeen päätöksen valtionavustuksien jakamisesta hyvinvointialueille, HUS-kuntayhtymälle ja Helsingin kaupungille.

Valtionavustuksien maksatuspäätös kullekin hyvinvointialueelle tehdään sen jälkeen, kun hyvinvointialue on vahvistanut ministeriölle väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisen ja maksunsaajatiedot.

Hyvinvointialueelle ohjataan syksyllä valtionavustuksina myös muuta valmistelurahoitusta. ICT- ja tiedonhallinnan tehtäviin myönnettävien valtionavustusten peruste on hyvinvointialueen hankesuunnitelma, jonka valmistelu kannattaa käynnistää viivytyksettä väliaikaisessa valmistelutoimielimessä.

Mistä saan lisätietoja kesällä hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisestä ja valtionavustuksista?

Kesän aikana väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen ja valtionavustuksiin liittyviä kysymyksiä voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: vm.sote(at)vm.fi.

Valtiovarainministeriö tukee hyvinvointialueiden omaa valmistelua erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat valtionavustuksen myöntämistä ja käyttöä, väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista ja tehtäviä, henkilöstösiirtojen valmistelua, hallinnon ja tukipalveluiden oikeudellisia kysymyksiä sekä ICT- ja tiedonhallinnan suunnittelua.