Sote-uudistukseen liittyvän ”Sote100”-lakiluonnoskokonaisuuden lausuntopalautteet on koottu lausuntoyhteenvedoksi

Osana eduskunnalle 8.12.2020 annettua esitystä hyvinvointialueiden perustamista etenee mittava lakien valmistelutyö, johon on liittynyt myös reilun sadan lain tarkastus. Valmisteltavan kokonaisuuden työnimenä on ollut ”Sote100”. Tähän liittyvä lausuntokierros päättyi 26.2.2021 ja lausuntoja annettiin yhteensä 162. Nyt lausunnoista on tehty yhteenveto. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä.

Lausuntopyynnön kohteena olleen hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin tehtäväksi uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset sekä Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvä tietojohtamista koskeva sisällöllinen täydennys. Näillä muutoksilla päivitettäisiin eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta.

Lausuntopalautteen keskeinen sisältö

Lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta lausuntonsa antaneista lausujista noin 65 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Lausunnon antajalla ei ole erityistä lausuttavaa esitysluonnoksesta”. Osa niistä lausunnonantajista, jotka lausuivat esitysluonnoksesta, keskittyivät lausunnossaan HE 241/2020 vp (varsinainen sote-uudistusta koskeva esitys) koskeviin huomioihin. Tämä esitys on jo eduskunnan käsiteltävänä eikä se siten sisältynyt 26.2.2021 päättyneeseen lausuntopyyntökierrokseen.

Osa lausunnonantajista kiinnitti huomiota esitysluonnoksen lakiehdotusten eroihin termistön käytössä sekä viittauksiin kotikunnasta ja joihinkin muutoksenhakusäännöksiin. Keskeisimmät sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakiehdotuksiin suoraan kohdentuvat huomiot koskivat lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä ja terveydenhuoltolakia sekä muun muassa kehitysvammalakia ja lastensuojelulakia. Sisäministeriön hallinnonalan osalta keskeisimmät huomiot kohdistuivat pelastuslakiin.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus nosti lausunnossaan esille eräiden lakien osalta niiden soveltamiseen liittyvän ongelman Ahvenanmaan maakunnan kuntien osalta.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: