Miksi osoitamme mieltämme?

Hallitusohjelma sisältää useita työntekijän oikeuksia ja sosiaaliturvaa heikentäviä esityksiä. Heikennykset koskettavat isoa osaa suomalaisista. Toteutuessaan ne lisäävät epävarmuutta ja eriarvoisuutta. Hallitus ei kuuntele huolestuneiden kansalaisten viestejä, eikä ole valmis neuvottelemaan toimista aidosti.

Kokosimme tähän listaan työntekijöiden kannalta vakavimmat. Kaikki hallitusohjelman heikennykset työelämään löydät Jytyn nettisivuilta.

Nais- ja miesvaltaisten alojen välistä palkkaepätasa-arvoa ei saa sementoida!

Palkankorotusten enimmäistaso sidotaan vientialoihin lailla. Muutos puuttuu ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja sementoi nais- ja miesvaltaisten alojen välisen palkkaepätasa-arvon. Kaikilla aloilla pitää olla aito mahdollisuus neuvotella palkoistaan.

Lakko-oikeus on ihmisoikeus!

Lakko-oikeutta rajoitetaan monin eri tavoin. Laittomien lakkojen sakkoja korotetaan ja laittomiin lakkoihin osallistumisesta seuraa jatkossa henkilökohtainen seuraamusmaksu. Myös tukilakkoja rajoitetaan. Emme hyväksy lakko-oikeuden rajoittamista, vaan haluamme säilyttää työntekijöiden mahdollisuuden puolustaa oikeuksiaan.

Irtisanomiseen pitää olla painava syy!

Työntekijän irtisanomista helpotetaan. Jatkossa työntekijän henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Nyt edellytys on asiallinen ja painava syy. Tämä heikentää merkittävästi työsuhdeturvaa.

Sairastaminen ei saa tarkoittaa tulonmenetyksiä!

Ensimmäinen sairaspoissaolopäivä muutetaan palkattomaksi omavastuupäiväksi, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Muutos on kohtuuton tulonmenetys työntekijälle ja lisää sairaana töihin tulemista.

Vuoden määräaikainen työsopimus lisää epävarmuutta työelämässä!

Määräaikainen työsopimus voidaan solmia jatkossa vuodeksi ilman erityistä perustetta. Nykyisin määräaikaiselle työsopimukselle on aina oltava peruste. Muutos lisää työelämän epävarmuutta ja määräaikaisuuksien ketjuttamista. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisiin. Riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään lisääntyy.

Leikkaukset eivät saa kohdistua vain pienituloisiin!

Hallitus suunnittelee suuria leikkauksia esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja muuhun sosiaaliturvaan. Muutokset kurittavat erityisesti pienituloisia ja vaikeasti työllistyviä sekä epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä. Hallituksen lupaamista veronkevennyksistä hyötyvät eniten hyvätuloiset noin 14 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat.

Asiasanat: