Korona on vahvistanut halua pysyä ammattiliiton jäsenenä ja ylläpitää henkivakuutusta

Useimmat ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen Kalevan henkivakuutusta jäsenetuhintaan. Moni Kalevan henkivakuutetuista onkin ottanut vakuutuksen liiton jäsenetuna sekä itselleen että puolisolleen. Koronapandemia on myös vahvistanut jäsenten halua pysyä ammattiliiton jäsenenä ja ylläpitää henkivakuutusta.Tiedot selviävät Henkivakuutusyhtiö Kalevan lokakuussa 2020 teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 2469 henkivakuutusedun hyödyntänyttä ammattiliiton jäsentä.

Monille liittojäsenille Kalevan henkivakuutus on tärkeimpiä jäsenetuja. Kahdelle kolmesta kyselytutkimuksen vastaajasta se on joko tärkein tai yksi tärkeimmistä jäseneduista. Ainoastaan neljä prosenttia ei koe sitä kovin tai lainkaan tärkeänä etuna.

– Naiset kokevat jäsenedun hieman miehiä tärkeämpänä. Iän mukaan erot eivät ole kovin suuria, mutta nuorimmissa jäsenissä edun tärkeäksi kokevia on kuitenkin aavistuksen enemmän. Joka kuudennelle vastaajalle henkivakuutus on myös keskeinen syy pysyä liiton jäsenenä ja joka toiselle sillä on jonkin verran merkitystä jäsenyyteen, Kalevan johtaja Minna Mikkanen kertoo.

Kuinka tärkeä henkivakuutusetu on ammattiliittosi jäsenenä pysymiseen?

◼    16 % Se on keskeinen syy
◼    47 % Sillä on jonkin verran merkitystä
◼    31 % Sillä ei ole merkitystä
◼    6 % En osaa sanoa

Koronapandemia on myös osaltaan vahvistanut jäsenten halua pysyä ammattiliiton jäsenenä ja ylläpitää henkivakuutusta. Näin sanoo kolmannes vastaajista.

– Kyselyn mukaan terveyteen liittyvä turvallisuuden tunne on heikentynyt joka viidennellä ja taloudellisen turvallisuuden tunne joka neljännellä vastaajalla kuluvana vuonna. Erityisesti näinä epävarmoina aikoina onkin tärkeää, että me yhdessä liittojen kanssa viestimme jäsenille heidän jäsenyyteensä kuuluvasta merkittävästä henkivakuutusedusta, Mikkanen toteaa.

Miten koet koronapandemian vaikuttaneen haluusi pysyä ammattiliiton jäsenenä?

◼ 34 % Vahvistanut
◼ 60 % Ei ole vaikuttanut
◼ 2 % Heikentänyt
◼ 4 % En osaa sanoa

Miten koet koronapandemian vaikuttaneen haluusi ylläpitää henkivakuutusta?

◼ 35 % Vahvistanut
◼ 61 % Ei ole vaikuttanut
◼ 1 % Heikentänyt
◼ 4 % En osaa sanoa

Ammattiliittojen jäsenen säästö henkivakuutuksissa on vuosittain satoja euroja

Joka toinen vastaaja kokee Kalevan henkivakuutuksen vähintään melko edulliseksi. Yli puolet vastaajista kokee
sen hyvin edulliseksi tai melko edulliseksi. Vain harva kokee vakuutuksen kalliiksi. Ne, jotka ovat kuulleet, että
Kalevan henkivakuutus on tutkitusti edullisin, myös muita useammin kokevat sen edulliseksi. Kuitenkin vain
viidennes vastaajista on tietoinen siitä, että Kalevan tarjoama vakuutus on tutkitusti Suomen edullisin
henkivakuutus.

Moni liiton jäsen ei välttämättä edes tiedä olevansa oikeutettu henkivakuutuksen alennettuun hintaan. Joka
toinen ei osaa arvioida, kuinka suuren alennuksen on saanut liittonsa kautta. Valtaosa arvioi alennuksen olevan
50 prosenttia, mutta hajonta arvion esittäneiden kesken on suuri. Taustaryhmittäin erot eivät ole kovin suuria.
Nuoremmat osaavat vanhempia hieman harvemmin ottaa kantaa alennuksen suuruuteen ja yli 50-vuotiaat taas
arvioivat alennuksen hieman pienemmäksi kuin nuoremmat jäsenet.

– Vakuutukseen saa liittokohtaisen alennuksen, joka on yhteistyöliitoissamme parhaimmillaan jopa 65
prosenttia. Henkivakuutuksen saa mitoitettua jokaisen omaan tarpeeseen ja korvauksen saajan voi itse
määrittää. Elämäntilanteen muuttuessa sen voi myös tarvittaessa vaihtaa. Tutkimuksen mukaan tärkeimpinä
edunsaajina ovat puoliso ja lapset, Kalevan asiakaspäällikkö Hannu Stark kertoo.

Ne ammattiliittojen jäsenet, jotka ovat ottaneet Kalevan myöntämän henkivakuutuksen, säästävät vuosittain
satoja euroja. Jäsenedun hyödyntämällä jäsenen säästöt kohoavat vuosien saatossa jopa tuhansiin euroihin,
Mikkanen täydentää

Millaiseksi koet Kalevan henkivakuutuksen hinnan?

◼ 12 % Hyvin edulliseksi
◼ 39 % Melko edulliseksi
◼ 30 % En edulliseksi enkä kalliiksi
◼ 10 % Melko kalliiksi
◼ 1 % Hyvin kalliiksi
◼ 8 % En osaa sanoa

Oman ammattiliiton aktiivisuus on ollut joka kolmannelle keskeinen syy henkivakuutuksen ottamiseen

Ammattiliittojen oma jäsenmarkkinointi ja viestintä ovat tuottaneet tulosta, sillä peräti kolmannes vastaajista mainitsee niiden olleen keskeisin syy ottaa henkivakuutus. Joka viides vastaaja taas sanoo hinnan vaikuttaneen. Lisäksi koronan mukanaan tuoma yleinen epävarmuus ja muutokset elämäntilanteessa saavat herkemmin harkitsemaan vakuutuksen ottamista.

– Nuorimmilla jäsenillä hinta ja kilpailutus painottuvat useimmiten. Nuorista peräti 66 prosenttia sanoo Kalevan henkivakuutuksen olevan hyvin tai melko edullinen. Lisäksi 34 prosenttia kertoo koronapandemian vahvistaneen heidän haluaan pysyä ammattiliiton jäsenenä. Heille kannattaa kohdentaa markkinointia, sillä nuoremmat jäsenet myös useimmiten suosittelisivat vakuutusta kollegoilleen ja ystävilleen, Mikkanen taustoittaa.

Jäsenet kaipaavat tietoa jäsenyyteensä liittyvistä vakuutuseduista

Vastaajista 41 % kertoo saaneensa tietoa henkivakuutusedustaan joko liiton kotisivuilta tai muusta viestinnästä. Eritoten nuoret aikuiset kuitenkin kokevat, että eivät saa riittävästi tietoa jäsenyyteensä liittyvistä vakuutuseduista. 18–30-vuotiaista vastaajista kaksi viidestä kokee saavansa tietoa hieman, mutta ei riittävästi. Joka neljäs taas on tyytyväinen tiedonkulkuun. 61–70-vuotiaista vastaajista sitä vastoin 42 % kokee tiedon saannin täysin riittäväksi.

– Liiton neuvottelema henkivakuutusetu jää monelta hyödyntämättä, koska sen olemassaolosta ei tiedetä. Jäsenet kokevat henkivakuutuksen kuitenkin yhdeksi tärkeimmistä jäseneduista. Peräti kolmannes vastaajista ei ollut tietoinen vakuutuksen hintaedun päättymisestä, jos eroaisi liitosta. Joka kuudennelle vastaajalle henkivakuutus on myös keskeinen syy pysyä liittonsa jäsenenä. Lisäksi kyselystä kävi ilmi, että useampi kuin joka toinen vastaaja on ottanut henkivakuutuksen myös puolisolleen. Tämäkin vahvistaa edun tärkeyttä jäsenille, Mikkanen toteaa.

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan Sales Questor Oy:llä teettämä kyselytutkimus toteutettiin 19.10.–30.10.2020. Kyselytutkimuksella selvitettiin ammattiliittojen jäsenetuna Kalevan henkivakuutuksen hankkineiden asiakkaiden (18–70-vuotiaat) näkemyksiä vakuutuksesta. Kyselyyn vastasi 2469 henkilöä. Vastaajista naisia oli 56 prosenttia ja miehiä 44 prosenttia. Vastausprosentti on 16 prosenttia.

Lisätietoja:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Minna Mikkanen, johtaja puh. 050 5364 688
minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi

Hannu Stark, asiakaspäällikkö
puh. 050 424 0640
hannu.stark@kalevavakuutus.fi

Marja-Liisa Sillanpää, asiakaspäällikkö puh. 050 534 5083 marja-liisa.sillanpaa@kalevavakuutus.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 240 000. Takuupääoman omistavat puoliksi Sampo Oyj tytäryhtiöineen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen.

Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja If Vahinkovakuutusyhtiön sekä muiden Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Keskinäisenä yhtiönä Kaleva ei kuulu Sampo-konserniin.

Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyösopimuksen kanssaan tehneiden ammattiliittojen jäsenille. Jäsenetuhintaiset henki- ja tapaturmavakuutukset saa osoitteesta www.kalevavakuutus.fi. Henkivakuutuksen saa myös kaikista Ifin myyntikanavista. If hoitaa Kalevan jäsenetuhintaisten henki- ja tapaturmavakuutusten asiakas- ja korvauspalvelun.

Asiasanat: