Kolmikantainen palkka-avoimuustyöryhmä julkaisi loppuraporttinsa

Palkka-avoimuutta selvittänyt työryhmä julkaisi loppuraporttinsa 2.
huhtikuuta. Kolmikantainen työryhmä käsitteli yksityisen sektorin työntekijän
oikeutta saada samaa tai samanarvoista työtä tekevän työntekijän palkkatiedot
silloin, kun tilanteessa epäillään palkkasyrjintää.

Työryhmä käsitteli myös henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeuksia ja
palkkakartoituksen sisältöä palkka-avoimuuden näkökulmasta.

Palkka-avoimuus on yksi keino palkkatasa-arvon edistämiseen. Nykytilanteessa
yksityisen sektorin työntekijä ei syrjintäepäilytilanteessa voi saada tietoa
toisen työntekijän palkasta ilman hänen suostumustaan. Asia voidaan nähdä
ongelmallisena työntekijän oikeussuojan näkökulmasta. Euroopan komission
läpinäkyvyyssuositus linjaa palkka-avoimuuden tärkeäksi keinoksi syrjinnän
torjumisessa ja tasa-arvon edistämisessä.    

Työryhmä käsitteli palkkauksen avoimuuteen liittyviä muutostarpeita
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli arvioida
lainsäädännöllisiä keinoja palkka-avoimuuden vahvistamiseksi ja kirjata niitä
koskevat perustelut.

Näkemykset palkka-avoimuuden kehittämisestä jakaantuivat työryhmässä.
Loppuraporttiin on koottu työryhmän osapuolten näkemykset palkka-avoimuutta
koskevan lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista perusteluineen sekä
työryhmässä esitetyt kehittämisehdotukset.

Lokakuussa 2018 julkaistussa palkka-avoimuusselvityksessä selvityshenkilö,
tasa-arvovaltuutettu Jukka
Maarianvaara
arvioi lainsäädännön kehittämistarpeita, ja
työryhmän työ perustui palkka-avoimuusselvityksen
kehittämisehdotuksiin.  

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika
Saarikko
asetti työryhmän selvittämään palkka-avoimuutta
palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Työryhmän toimikausi oli 8.1.-15.3.2019