Jytyn jäsenkysely: Varsinais-Suomen kuntien säästötoimet kuormittavat henkilöstöä – ”Millä pidämme ihmiset meillä töissä?”

Kuntien säästötoimet ovat lisänneet henkilöstön työtehtäviä ja vastuita, käy ilmi Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselystä. Turussa sekä osaavan työvoiman saatavuus että pysyminen kaupungilla herättävät huolta.

Varsinais-Suomen kuntatyöntekijöiden kuormitus on kovaa: Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselyyn vastanneista 80 % kokee työtilanteensa tällä hetkellä jonkin verran tai hyvin kuormittavana. Vastaajista joka kolmas (37 %) kertoo, että omalla työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.

Jytyn selvityksen mukaan säästötoimet Varsinais-Suomen kunnissa näkyvät erityisesti henkilöstön työmäärän lisääntymisenä, kun henkilöstöresurssit pienenevät sekä työtehtävien muutoksina, kun töitä järjestellään uudelleen.

Myös Turun kaupungilla on ollut käynnissä sopeuttamisohjelma, joka jatkuu uusilla sopeuttamistoimilla vuoden 2024 aikana.

– Leikkauksia ja toiminnan tehostamista on kunnissa tehty jo kauan, ja nyt valtionosuuksien lisäleikkausten myötä uusia säästökohteita etsitään monessa kunnassa kuumeisesti. Tilanne on vaikea, ja on erittäin tärkeää kuunnella, millaisia ehdotuksia henkilöstöllä on säästökohteista, toteaa Turussa vieraillut Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Puolet (49 %) Varsinais-Suomen alueen vastaajista on sitä mieltä, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. Lisäksi suurin osa (69 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Selvästi eniten rekrytointihaasteita koetaan olevan kasvatus- ja koulutuspalveluissa.

– Aiemman henkilöstöraportin mukaan Turussa on erityisesti pulaa pätevistä varhaiskasvatuksen työntekijöistä, sanoo Turun kaupungin pääluottamusmies Päivi Oikarinen.

Jytyn kyselyn perusteella Varsinais-Suomen kuntatyöntekijät ovat muuta maata tyytymättömämpiä palkkaukseen. Oikarinen toivoo, että tähän herättäisiin Turussa.

– Työntekijöiden vaihtuvuus kuormittaa kuntaorganisaatiota paikoin hyvinkin paljon. Pitovoiman kehittäminen on tärkeää – millä pidämme ihmiset meillä töissä? Esimerkiksi nuorisopalveluissa on paljon nuoriso-ohjaajien vaihtuvuutta, kun ohjaajia siirtyy muualle paremman palkan takia, Oikarinen kuvaa.

Palkkauksen lisäksi pitovoimaa voitaisiin Oikarisen mielestä parantaa esimerkiksi työhyvinvointia ja lähijohtamisen laatua kehittämällä.

– Lähijohtajien tukeminen on avainasemassa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esihenkilöinä työskentelevät uupuvat helposti, kun painetta tulee monelta suunnalta. Jos esihenkilön työhyvinvointi ei ole kunnossa, ei hänellä ole rahkeita huolehtia alaistenkaan hyvinvoinnista, Oikarinen muistuttaa.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2447 henkilöä. Varsinais-Suomen vastaajamäärä oli 156. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti alkuvuodesta 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Varsinais-Suomen tulokset tiivistetysti:

  • Säästötoimet ovat yleisiä: Useamman kuin joka kolmannen (37 %) työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.
  • Säästötoimet näkyvät lisääntyvinä työnmäärinä ja vastuina: Niillä työpaikoilla, joissa säästötoimia on tehty, 32 % kertoo työmäärän lisääntyneen säästötoimien takia, 34 % saaneensa lisätehtäviä ja -vastuita.
  • Resurssipulaa ja rekrytointihaasteita koetaan jo nyt: Puolet (49 %) vastaajista kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. Suurin osa vastaajista (69 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Eniten rekrytointihaasteita on kasvatus- ja koulutuspalveluissa.
  • Työ koetaan kuormittavana: 65 % vastaajista kokee työtilanteensa jonkin verran kuormittavana, 15 % hyvin kuormittavana. Joka kolmas (35 %) kokee, että pystyy palautumaan huonosti työpäivistä työpäivien jälkeen.
  • Oma työ koetaan arvokkaana, mutta ulkopuolisessa arvostuksessa koetaan isoja puutteita: Suurin osa vastaajista (84 %) kokee oman työnsä arvokkaana. Silti useampi kuin joka kolmas (38 %) kokee, että hänen työnsä arvostus työpaikalla on vähäistä. Suurin osa (61 %) kokee, että hänen ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai lainkaan.
  • Arvostuksen puutteen koetaan näkyvän palkkauksessa: 79 % kokee, että työtä arvostetaan palkkauksellisesti melko huonosti tai ei lainkaan.
  • Vastaajien taustatiedot: Varsinais-Suomessa vastaajia oli 156. Suurin osa työskentelee kasvatus- ja koulutuspalveluissa (39 %) ja hallinto- ja tukipalveluissa (30 %).

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Turun kaupungin pääluottamusmies Päivi Oikarinen, p. 040 648 2974, paivi.oikarinen@turku.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: