FIPSU: Yhteinen foorumi selkeyttää työperäistä maahanmuuttoa

Kolme työntekijää istuu penkillä, keskimmäisellä läppäri sylissä

Työperäisen maahanmuuton käsittelemiselle tulee perustaa pysyvä foorumi, esittää Suomen julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen verkosto FIPSU. Työvoimapulaan tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Ammattiliitot haluavat olla omalta osaltaan edistämässä eettistä rekrytointia. Ammattiliitoilla on paras käsitys siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista työpaikkatasolla.

FIPSU tukee hallituksen tavoitteita työperäisen maahanmuuton edistämiseksi, mutta pitää osaa hallitusohjelman toimista ristiriitaisina. Esimerkkinä tästä on perheenyhdistämisen vaikeus, mikä on selkeä este sote-alan työperäiselle maahanmuutolle.

FIPSU esittää yhteisen, työperäistä maahanmuuttoa käsittelevän pysyvän foorumin perustamista. Tähän osallistuisivat työntekijä- ja työnantajaosapuolet, työperäistä maahanmuuttoa käsittelevien ministeriöiden edustajat, oppilaitokset, rekrytointiyritykset sekä teemaan perehtyneet asiantuntijat ja tutkijat.

Tavoitteet työperäisen maahanmuuton foorumille

FIPSU esittää kuusi tavoitetta työperäisen maahanmuuton foorumille:

  1. Luodaan yhteiset, eettiset ja vastuulliset pelisäännöt työperäiselle maahanmuutolle. On myös huomioitava jo Suomessa olevat ulkomaiset työntekijät sekä nykyisten työntekijöiden hyvinvointi.
  2. Hallituksella on ohjelmassaan kohdemaamalli työperusteisen maahanmuuton kohdentamiseksi. Kohdemaamallin tulee olla selkeä ja hyödyttää myös lähtevän maan järjestelmää. Ammattiliitot haluavat olla mukana mallin luomisessa. Tästä on hyviä kokemuksia mm. Saksassa ja Iso-Britanniassa.
  3. Rekrytointiprosessin tulee olla selkeä, yhteinen ja eettisesti kestävä. Hankkeiden sijaan tarvitaan pysyvät rahoitusmallit rekrytoinnille. Rekrytointiyritykset tulee rekisteröidä ja niiden toimintaa valvoa.
  4. Luodaan malli, jolla kaikille Suomen työmarkkinoille tuleville tarjotaan systemaattisesti tietoa yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toiminnasta sekä työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista muun muassa työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi.
  5. Tarjotaan yleistä ja ammatillista kielikoulutusta kotoutumisen ja työllistymisen turvaamiseksi.
  6. Tarjotaan työyhteisöjen yhtenäisyyttä ja monimuotoisuutta tukevaa koulutusta muun muassa rasismin ehkäisemiseksi työpaikoilla.

Periaatteet ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille

Lisäksi FIPSU julkaisi tänään seminaarissaan päivitetyt eettiset periaatteensa ulkomaisten työntekijöiden rekrytoimiseen.

Näiden periaatteiden mukaisesti mm:

  • Ulkomaisen työvoiman rekrytointi tapahtuu eettisesti, eikä Suomi siirrä omaa työvoimapulaansa muiden maiden kannettavaksi.
  • Ulkomaisen työvoiman rekrytoinnilla ei luoda rinnakkaisia työmarkkinoita. Kaikilla työntekijöillä tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa oikeus järjestäytyä ja oikeus samaan palkkaan ja samoihin työehtoihin.

Lue FIPSUn ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin periaatteet kokonaisuudessaan:

FIPSU järjestää seminaarin työperäisestä maahanmuutosta ja eettisestä rekrytoinnista perjantaina 26.4.2024 klo 9.00–12.30. Seminaarissa tarkastellaan työperäistä maahanmuuttoa julkisen sektorin näkökulmasta ja pohditaan, miten rekrytointi voidaan toteuttaa eettisiä periaatteita noudattaen. Tilaisuudessa julkistetaan FIPSUn eettisen rekrytoinnin päivitetyt periaatteet.

Tilaisuuteen voi osallistua etänä alla olevan linkin kautta.

Työperäinen maahanmuutto ja eettinen rekrytointi – FIPSUn seminaari 26.4.2024 (youtube.com)

Suomen julkisen alan ammattiliittojen kv-verkosto FIPSU tukee kuuden julkisen alan ammattiliiton kansainvälistä edunvalvontaa ja EU-yhteistyötä. FIPSUn jäsenliitot ovat Ammattiliitto Jyty, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätietoja:

Päivi Niemi-Laine, FIPSU-verkosto, 040 702 4772
Pipsa Allén, FIPSU-verkosto, 044 0467 747

Asiasanat: