Jyty selvitti: Pirkanmaan kuntien työntekijät kuormittuneita – Kangasalla säästöt lisäävät resurssipulaa

Kuntien säästötoimet ovat lisänneet henkilöstön työtehtäviä ja vastuita, käy ilmi Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselystä. Lähes puolet kyselyyn vastanneista pirkanmaalaisista kokee, että työtehtäviä on liikaa henkilöstön määrään nähden. Kangasalla kaupungin ja henkilöstön väliseen yhteistyöhön ollaan säästöpaineista huolimatta tyytyväisiä.

Ammattiliitto Jytyn kyselyn mukaan Pirkanmaan kuntatyöntekijät työskentelevät säästöpaineiden keskellä: vastaajista joka kolmas (38 %) kertoo, että omalla työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.

Kyselyn tulokset osoittavat, että säästötoimet näkyvät erityisesti henkilöstön työmäärän lisääntymisenä, kun henkilöstöresurssit pienenevät sekä työtehtävien muutoksina, kun töitä järjestellään uudelleen. Lisäksi kunnissa käytetään muitakin säästötoimia, kuten palkattomia vapaita ja lomarahojen vaihtoa vapaaksi.

Säästötoimia tehdään nyt kovalla kädellä myös Kangasalla. Yksi keskeinen syy säästöihin on valtionosuuksien leikkaukset hyvinvointialueuudistuksen myötä.

– Leikkauksia ja toiminnan tehostamista on kunnissa tehty jo kauan, ja nyt uusia säästökohteita etsitään monessa kunnassa kuumeisesti. Tilanne on vaikea, ja on erittäin tärkeää kuunnella, millaisia ehdotuksia henkilöstöllä on säästökohteista, toteaa Kangasalla vieraillut Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Kangasalla säästöjä haetaan laaja-alaisesti, myös henkilöstömenoista.

– Henkilöstösäästöjä toteutetaan jättämällä tehtäviä täyttämättä, kun työntekijä jää eläkkeelle tai vaihtaa työpaikkaa. Vain pakolliset tehtävät on täytetty. Myös sijaisten tarve arvioidaan kriittisesti, kertoo Kangasalan kaupungin pääluottamusmies Santeri Rintalahti.

Rintalahti on kuitenkin tyytyväinen, että isommilta henkilöstöön kohdistuvilta säästötoimenpiteiltä on toistaiseksi vältytty.

– Toki tehtävien täyttämättä jättäminen lisää henkilöstön kuormitusta, eli taloustilanne näkyy henkilöstölle kiireenä ja resurssipulana, Rintalahti sanoo.

Myös Jytyn kyselyn mukaan Pirkanmaan kuntatyöntekijöiden kuormitus on kovaa: vastanneista 82 % kokee työtilanteensa tällä hetkellä jonkin verran tai hyvin kuormittavana. Puolet (47 %) alueen vastaajista on sitä mieltä, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden.

Lisäksi suurin osa (62 %) vastaajista kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Selvästi eniten rekrytointihaasteita koetaan olevan kasvatus- ja koulutuspalveluissa. Tämä näkyy Kangasallakin.

– Erityisesti varhaiskasvatukseen on vaikea löytää työntekijöitä, Rintalahti sanoo.

Jytyläinen pääluottamusmies kiittää kaupunkia hyvin sujuneesta yhteistyöstä henkilöstön kanssa.

– Tiedottaminen on toiminut hyvin ja materiaalit on saatu aina ajoissa. Lisäksi työnantaja on osallistanut henkilöstöä esimerkiksi kysymällä sopivista säästökohteista, Rintalahti kertoo.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2447 henkilöä. Pirkanmaan vastaajamäärä oli 160. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti alkuvuodesta 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Pirkanmaan tulokset tiivistetysti:

  • Säästötoimet ovat yleisiä: Useamman kuin joka kolmannen (38 %) työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.
  • Säästötoimet näkyvät lisääntyvinä työnmäärinä ja vastuina: Niillä työpaikoilla, joissa säästötoimia on tehty, 36 % kertoo saaneensa lisätehtäviä ja -vastuita.
  • Resurssipulaa ja rekrytointihaasteita koetaan jo nyt: Puolet (47 %) vastaajista kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. Suurin osa vastaajista (62 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Selvästi eniten rekrytointihaasteita on kasvatus- ja koulutuspalveluissa.
  • Työ koetaan kuormittavana: 64 % vastaajista kokee työtilanteensa jonkin verran kuormittavana, 18 % hyvin kuormittavana. Joka kolmas (39 %) kokee, että pystyy palautumaan huonosti työpäivistä työpäivien jälkeen.
  • Oma työ koetaan arvokkaana, mutta ulkopuolisessa arvostuksessa koetaan isoja puutteita: Suurin osa vastaajista (79 %) kokee oman työnsä arvokkaana. Silti useampi kuin joka kolmas (40 %) kokee, että hänen työnsä arvostus työpaikalla on vähäistä. Suurin osa (63 %) kokee, että hänen ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai lainkaan.
  • Arvostuksen puutteen koetaan näkyvän palkkauksessa: 76 % kokee, että työtä arvostetaan palkkauksellisesti melko huonosti tai ei lainkaan.
  • Vastaajien taustatiedot: Pirkanmaalla vastaajia oli 160. Suurin osa työskentelee kasvatus- ja koulutuspalveluissa (35 %) ja hallinto- ja tukipalveluissa (32 %).

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Kangasalan kaupungin pääluottamusmies Santeri Rintalahti, p. 040 610 7113, santeri.rintalahti@kangasala.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: