HUSin asemasta yksimielinen esitys – Uudenmaan sote-erillisratkaisu etenee

Uudenmaan erillisratkaisun selvityksen HUS-työryhmä on päätynyt yksimielisesti esittämään ratkaisua, jossa erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi yleisesti ja ensisijaisesti itsehallinnollisilla alueilla eli maakunnilla.

HUS vastaisi puolestaan Uudenmaan alueella kiireellisestä erikoissairaanhoidosta, vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta ja tämän järjestämiseksi tarpeellisesta muusta erikoissairaanhoidosta. HUS vastaisi myös muista erikoissairaanhoidon palveluista niiltä osin kuin maakunnat eivät niitä järjestä. HUSin järjestämisvastuu olisi toissijaista ja lakiin perustuvaa.

Työnjako linjattaisiin tarkemmin järjestämissopimuksessa

Itsehallintoalueiden ja HUSin työnjako linjattaisiin tarkemmin järjestämissopimuksessa, jonka perusvaatimukset määriteltäisiin lainsäädännössä. HUSille taattaisiin tätä kautta riittävä yleinen erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu toiminnan hyvää toteuttamista varten.  Mikäli maakuntien ja HUSin välinen sopimus ei täyttäisi lain vaatimia kriteereitä tai sopimusta ei muuten syntyisi, valtioneuvostolla olisi oikeus ottaa asia päätettäväkseen.

Työryhmän esittämällä mallilla turvattaisiin itsehallintoalueiden ja HUSin välisen työnjaon joustavuus ja vahvistettaisiin erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaisen käytön ohjausta. Ratkaisu huomioisi saavutetut keskittämishyödyt, HUSin kansalliset vastuut, valmiuden ja varautumisen ylläpidon, yliopistollisen opetuksen ja tutkimuksen sekä näiden edellyttämän riittävän tuotantovolyymin turvaamisen.

Työryhmä tarkasteli erikoissairaanhoidon järjestämisratkaisua perusoikeuksien toteutumisen, osapuolten välisen työnjaon ja muutoksen hallinnan näkökulmista. Työryhmän tehtävänä ei ollut ottaa kantaa rahoitukseen.

"Valittu malli antaisi parhaimmat mahdollisuudet integroituihin palveluihin, mikä on sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita", toteaa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi perustelee ratkaisua sekä yksilön kannalta että yleisesti.

"Ehdotettu ratkaisu turvaa riittävällä varmuudella potilaan yhdenvertaiset palvelut, hoidon laadun ja hoitoketjujen kehittämisen koko Uudellamaalla. Lisäksi se sisältää HUSin keskeiset erityisvastuut", Mäkijärvi kertoo.

Erillisratkaisun ohjausryhmän raportti valmistuu vuoden loppuun mennessä

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisua on selvitetty kuntien ehdottaman viiden alueen pohjalta. Ehdotus edellyttää HUSin aseman määrittelemistä lailla, koska sairaaloiden halutaan jatkossakin toimivan työnjakomallilla samalla kun erikoissairaanhoidon palveluiden on oltava yhdenvertaisesti asukkaiden saatavilla.

Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitys valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

HUS erillisselvityksen työryhmän asettamispäätös