Apulaisoikeuskansleri: Lastensuojelun asianmukainen valvonta tulee turvata

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen vaatii toimia lastensuojelun valvonnan asianmukaisuuden ja ripeyden varmistamiseksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valvonta on ollut ruuhkautunutta lähes koko viraston toiminta-ajan, ja lastensuojelua koskevien kanteluiden käsittely on viivästynyt merkittävästi. Vuonna 2018 pisin kantelun käsittelyaika oli yli 49 kuukautta. Tilanne on perustuslain ja hallintolain vastainen, ja apulaisoikeuskansleri pitää sitä erittäin vakavana. Valvonnan toimimattomuus vaarantaa lastensuojelun asiakkaiden oikeuksien toteutumisen.

Muissa aluehallintovirastoissa resurssit ja muut olosuhteet ovat olleet samankaltaiset, ja niissä kantelujen käsittelytilanne on saatu pidettyä hallinnassa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan toiminnan ruuhkautumiseen olisi tullut puuttua nopeammin ja pitkäjänteisemmin. Hän antoikin viraston ylijohtajalle huomautuksen lain ja velvollisuuksien vastaisesta menettelystä. Hän myös edellyttää valtiovarainministeriön ryhtyvän toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi, sillä aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus kuuluu sille.

Valvonnan ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen pitkittymiseen ovat vaikuttaneet sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Viraston vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia seikkoja ovat olleet muun muassa alueelliset erityispiirteet, asianhallintajärjestelmän kankeus sekä resurssien niukkuus ja joustamattomuus niiden kohdentamisessa. Vaikutusta on kuitenkin ollut myös viraston sisäisellä toiminnalla.

Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan tilanteen käsittely etupäässä työnjohdollisena tai resursseihin liittyvänä kysymyksenä on hämärtänyt viraston ylimmän johdon vastuuta ryhtyä vaikuttavampiin toimenpiteisiin.

Myöskään valtiovarainministeriön mukaan yksistään voimavarojen lisäämiseen pohjautuvat ratkaisut eivät ole riittäviä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kohdalla. Ministeriö on kertonut selvittävänsä, poikkeavatko viraston toimintamallit ja toiminnan johtaminen muiden aluehallintovirastojen malleista. Se myös selvittää, mitä muutoksia tarvitaan pysyvien toiminnallisten muutosten aikaansaamiseksi. Apulaisoikeuskansleri pyytääkin ministeriötä ilmoittamaan toimenpiteistään.

Toiminnan painopisteen tulisi muuttua jälkikäteisestä ennakolliseksi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston huolestuttava tilanne nousi esiin apulaisoikeuskanslerin tekemällä tarkastuskäynnillä.

Aluehallintovirastoihin tehdyillä tarkastuskäynneillä huomattiin myös yleisesti, etteivät virastot kykene ohjaamaan ja valvomaan lastensuojelua riittävän suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Toiminta on pitkälti jälkikäteistä, vaikka vaikuttavalla ennaltaehkäisevällä toiminnalla kyettäisiin parhaiten turvaamaan lastensuojelun asiakkaina olevien lasten oikeudet.

Valtiovarainministeriö on asettanut aluehallintovirastoille tavoitteet suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän ohjauksen ja valvonnan toteuttamiseksi. Apulaisoikeuskansleri pyytääkin valtiovarainministeriöltä tietoa siitä, kuinka se pyrkii varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen. Niukkaan resurssitilanteeseen on jo osittain saatu parannusta, sillä eduskunta on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvioon valtiovarainministeriön tekemän lisämäärärahaesityksen kuuden henkilötyövuoden lisäämisestä aluehallintovirastoihin. Lisämäärärahalla vahvistetaan lastensuojelun sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan voimavaroja. Lisämäärärahaesitystä perusteltiin sillä, että oikeuskansleri oli jo vuonna 2014 katsonut lisäresurssien olevan tarpeen.