Mielipidekirjoitus: Parempia Pisa-tuloksia varhaiskasvatuksen avulla

Ammattiliitto Jyty on kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisten liittona huolissaan haasteellisesta tilanteesta varhaiskasvatuksen sektorilla, varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssäjaksamisesta sekä alan vetovoimaisuudesta.

Mielestämme tulevien eduskuntavaalien yksi tärkeä teema on julkisen sektorin palvelujen riittävyys etenkin varhaiskasvatuksessa. Uutisoinnit lasten Pisa-tulosten laskusta pistävät pohtimaan varhaiskasvatuksen vaikutusta huonontuneisiin tuloksiin.

Peruskoulun puolella tavoitteena oleva inkluusio edellyttää entistä enemmän valmiuksia lapsen kasvun tukemiseen jo varhaiskasvatuksessa. Tällä varmistetaan lapsen pärjääminen opetuksessa peruskoulun alkamisesta lähtien. Varhaiskasvatuksen merkitystä ei voi vähätellä, sillä sen tarkoituksena on taata jokaiselle lapselle mahdollisuudet siirtyä peruskouluopetukseen hyvillä sosiaalisilla taidoilla. Lapsen kasvun tukemisen ketju alkaa päiväkodista. Siksi on erittäin tärkeää, että lapsista huolehtivilla ammattilaisilla on välineet ja resurssit tehdä laadukasta varhaiskasvatusta.

Edellytämme keväällä valittavilta kansanedustajilta tekoja vaalilupausten sijaan. Alan arvostus näkyy päätöksinä, jotka edistävät alan palkkausta, kehittävät työoloja ja antavat alan ammattilaisille mahdollisuuden koulutukseen.

Varhaiskasvatuksen hätä on todellinen. Monet ammattilaiset äänestävät jaloillaan ja vaihtavat työpaikkaa tai pahimmassa tapauksessa kokonaan alaa. Tämän seurauksena ala kärsii työvoimapulasta, jota kasvava eläköityminen lisää entisestään.

Ammattiliitto Jytyn jäsentutkimuksen mukaan yleisimmät syyt alanvaihdon harkitsemiselle ovat kiire, työn kuormittavuus, lisääntynyt työmäärä, palkkataso sekä ammattietiikan vastaisesti toimiminen. Tutkimuksen tulosten perusteella haasteita aiheuttavat myös työn ennakoimattomuus, jatkuvasti vaihtuvat työvuorot, runsas sijaisten käyttö, huoli omasta ja kollegan työssäjaksamisesta sekä väkivalta tai sen uhka.

Lisäksi moni vastaaja kertoo riittämättömyyden tunteesta: lapsille ei jää arjessa aikaa, eikä päivän aikana tehtäväksi suunniteltuja asioita ehdi tekemään. Miten samaan aikaan varmistamme, että päivä on turvallinen niin lapsille kuin työntekijöille? Säästöt varhaiskasvatuksessa tulevat näkymään ongelmina ja kustannuksina tulevaisuudessa.

Ammattiliitto Jyty vaatii varhaiskasvatuksen työolojen kehittämistä, palkkauksen kehittämistä ja parantamista sekä resurssien lisäämistä. Näin varmistetaan laadukas varhaiskasvatus myös tulevaisuudessa sekä huolehditaan lasten esteettömästä polusta heidän siirtyessään peruskouluun. Siten olemme mukana myös Pisa-tutkimustulosten parantamisessa. Vaadimme, että poliitikot ja työnantajat heräävät tilanteen vakavuuteen ja ratkaisevat haasteet, jotka aiheuttavat varhaiskasvatuksen ammattilaisten siirtymistä pois alalta.

Maija Kuittinen ja Pekka Laukkanen
Ammattiliitto Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmä

Asiasanat: