Kirkon virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutulos

​Kirkon virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Tässä tiedotteessa on kerrottu uuden sopimusratkaisun tuomista palkankorotuksista ja muista muutoksista alan työehtosopimukseen pääkohdittain.

Uuden kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) sopimuskausi on 1.3.2022-29.2.2024. Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä 31.12.2022 mennessä, on sopimus irtisanottavissa 16.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023.

Henkilöstöä neuvotteluissa edustivat Kirkon alan unioni ry (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry. Työnantajia neuvotteluissa edusti Kirkon työmarkkinalaitos. Jytyn neuvottelijana toimi työmarkkinalakimies Anne Sarvi.

Palkantarkistukset vuonna 2022

Yleinen palkkausjärjestelmä
Yleiskorotus: Yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Vastaavat yleiskorotukset on viety KirVESTES:n liitteen 1 vaativuusryhmien vähimmäispalkkoihin 1.6.2022 lukien.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1.6.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.
Vastaavat tarkistukset on tehty K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoihin 1.6.2022 lukien.

Tuntipalkkajärjestelmä
Tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä korotetaan 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Myös tuntipalkkaisten palkkahinnoitteluita tarkistetaan vastaavasti.

Muutoksia kokemuslisätaulukkoon

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä on tarkistettu kokemuslisätaulukosta ilmenevällä tavalla 1.6.2022 lukien. Jos viranhaltijan/työntekijän kokemuslisäajan kertymä on 5, 10 tai 15 vuotta, mutta hänelle maksettavan kokemuslisän euromäärä on pienempi kuin tarkistettujen kokemuslisien vähimmäismäärä, tarkistetaan kokemuslisä taulukon vähimmäismäärään 1.6.2022 lukien.

Keskeisiä tekstimuutoksia

Toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa piteni 18 arkipäivään. Perhevapaauudistuksen vaatimat termistön muutokset tehtiin sopimustekstiin. Tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousi 12 vuoteen. Lisäksi oikeus saada omaishoitovapaata enintään viisi päivää vuodessa (palkaton).

Luottamusmiehille maksettavan korvauksen määräytymisperusteita on muutettu. Luottamusmies-korvaus pääluottamusmiehelle maksetaan aina liitteen 1 mukaisena. Muun luottamusmiehen korvaus maksetaan myös liitteen 1 mukaisesti. Enää luottamusmiehelle maksettavaa korvausta ei voida sopia jaettavaksi luottamusmiesten kesken.

Paikallista sopimista rajoitettiin

Mahdollisuutta paikallisen sopimuksen tekemiseen on rajoitettu aikaisempaan verrattuna. Paikallinen sopiminen on 1.3.2022 lukien mahdollista vain luottamusmiessopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen määräyksistä siltä osin, kuin kyseisissä sopimuksissa on määrätty. Lisäksi moduulityöaikasopimuksen käyttöönotosta (liite 19) voidaan edelleen sopia paikallisesti.

Ennen 7.2.2022 tehdyt paikalliset virka- ja työehtosopimukset ovat edelleen voimassa paikallisesti sovituin ehdoin.

Pääsopimuksen (liite 9, 14 § 2 momentti) mukainen mahdollisuus tehdä paikallinen sopimus ns. selviytymislausekkeen nojalla on kumottu.

Kokeilut vakinaistettiin

Sekä ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilu että moduulityöaikakokeilu vakinaistettiin.

Työryhmät

Sopijapuolet sitoutuvat vahvasti jatkuvan neuvottelun periaatteeseen tavoitteenaan työelämän kehittäminen.

  • Pääryhmä laatii 31.5.2022 mennessä yhteisen ohjeistuksen työajattomien hengellisen työn viranhaltijoiden/työntekijöiden vapaa-aikasuunnittelusta ottaen huomioon työ- ja vapaapäivien ennakoitavuuden.
  • Pääryhmä tarkentaa palkkausjärjestelmän suorituslisää koskevan yhteisen ohjeistuksen 17.6.2022 mennessä ja
  • Pääryhmä neuvottelee elokuusta 2022 alkaen mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Työn osana tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä ottaen huomioon palvelussuhteen ehdot laajasti.
 

Tarkemmat tiedot neuvottelutuloksesta: Kirkon virka- ja työehtosopimukses (KirVESTES)

Lisätiedot Jytyssä:

  • Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: