VM: Kuntien tehtäviä koskevien uudistusten kustannusvaikutusten ennakkoarviointi tärkeää

​Kuntien tehtäviin liittyvien uudistusten tavoitteissa pitäisi huomioida niiden kustannusvaikutukset. Lisäksi julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta kuntien tehtävien lisäämiseen tulisi suhtautua pidättyvästi. Näin arvioidaan tuoreessa valtiovarainministeriön 6.5. julkaisemassa raportissa.

Raportti koskee toimenpideohjelmaa, joka on ollut osa kuntien, maakuntien ja koko julkisen hallinnon kustannusten karsimista koskevaa hallituksen reformia. Reformi käynnistyi vuonna 2016 ja toimenpideohjelman seurannan loppuraportti julkaistiin 6.5.

Työn lopputuloksissa korostuu kuntien tehtäviin liittyville uudistuksille asetettavien tavoitteiden ja vaikutusten ennakkoarvioinnin tärkeys. Lisäksi julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta kuntien tehtävien lisäämiseen tulisi suhtautua pidättyvästi.

Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen puolestaan on osoittautunut haasteelliseksi ja vähentämisestä saatavien euromääräisten säästöjen arvioiminen vielä vaikeammaksi. Kunnat voivat itsehallinnon nojalla päättää myös lainsäädännön edellyttämää paremmasta palvelutasosta, jolloin odotettuja säästöjä ei välttämättä muodostu.

Tehdyillä ja suunnitelluilla toimenpiteillä saadaan yli 200 miljoonan euron säästöt

Toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen on edennyt eri tahdissa. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu tai niiden jatkovalmisteluun tarvittavat linjaukset on tehty. Näistä toimenpiteistä syntyy vuositasolla arviolta hieman yli 200 miljoonan euron kustannusvaikutukset säästöinä tai kustannusten kasvun pienenemisenä koko julkiseen talouteen vuoteen 2029 mennessä.

Lisäksi useita toimenpiteitä on valmisteltu osin pitkällekin muun muassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä, mutta niiden eteneminen siirtyy seuraavan hallituksen ratkaistavaksi. Uusia linjauksia edellyttävien toimenpiteiden säästövaikutukset olisivat noin 110 miljoonaa euroa vuositasolla vuoteen 2029 mennessä.

Arvioihin sisältyy yksittäisten toimenpiteiden osalta epävarmuutta. Joiltakin osin todellinen vaikutus voi jäädä arvioitua pienemmäksi, mutta toisaalta osassa toimenpiteitä säästöpotentiaali voi olla arvioitua suurempi. Lopullinen vaikutus riippuu myös kuntien omista toimenpiteistä.

Toimenpideohjelman seurannan yhteydessä ei ole arvioitu muita lainsäädäntömuutoksia, jotka ovat voineet lisätä kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Kokonaiskuva kuntien tehtävien ja velvoitteiden kehityksestä edellyttää vähentämiseen tähtäävien uudistusten ja muiden kuntia koskevan lainsäädännön muutosten seurantaa kokonaisuutena sekä niiden nettovaikutusten tarkastelua.