Suomeen perustetaan valtionyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä

Suomeen perustetaan uusi, valtion omistama erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy. Sen tehtävä on edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Yhtiö tukisi työllistettävien valmiuksia niin, että he Työkanavassa ensin työskenneltyään saisivat työpaikan avoimilta työmarkkinoilta.

Yhtiön perustamisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoite edistää osatyökykyisten työllistymistä ja kehittää uudella tavalla välityömarkkinoita.

Hallitus antoi yhtiötä koskevan lakiesityksen eduskunnalle 21. lokakuuta 2021. Tavoite on, että yhtiö käynnistäisi toimintansa vuoden 2022 aikana. Työkanava Oy:n mallina on käytetty soveltuvin osin Ruotsissa jo pitkään toiminutta Samhall-yhtiötä.

”Oikeus ja mahdollisuus työhön kykyjensä mukaan on sekä osatyökykyiselle ihmiselle että koko
suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeää. Työkanava Oy voi jatkossa työllistää tästä joukosta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä. Heidän työllistymismahdollisuuksiaan ei ole aiemmin
onnistuttu merkittävästi lisäämään työllistymistä edistävillä toimilla ja palveluilla. Yhtiön toiminnan käynnistäminen on yksi osoitus myös siitä, että Suomi toimeenpanee kansainvälisiä velvoitteitaan YK:n
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti”, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Työkanava Oy:n omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Toiminta käynnistyisi vaiheittain

Tarkoitus on, että Työkanava Oy toimisi koko maassa, mutta toiminta käynnistyisi asteittain. Työkanava voisi hyödyntää olemassa olevia palveluja ja toimia yhteistyössä muiden eri välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Työkanavan toiminta rahoitettaisiin osoittamalla sille valtion talousarviossa 20 miljoonan euron peruspääoma Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF). Lisäksi yhtiölle annettaisiin 10 miljoonan euron vuotuinen määräraha, jolla tavoitellaan 1000 henkilön työllistymistä pidemmällä aikavälillä. Yhtiö saisi tuloja myös palvelujensa myynnistä.

Työntekijä saisi työsuhteen Työkanavassa – viranomaisena toimisi TE-toimisto

Työkanavaan työllistyminen olisi viimesijainen vaihtoehto, kun muut keinot eivät ole johtaneet työllistymiseen. TE-palveluissa työnhakijoina on nyt yli 30 000 työtöntä, joilla on diagnoosi työkyvyn aleneman takia. Heistä
vaikeimmassa asemassa ovat sellaiset henkilöt, joilla on vamma tai sairaus ja jotka ovat yli 55-vuotiaita ja joilla on matala koulutustaso.

Työntekijä palkattaisiin suoraan yhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Henkilön palkkaus ja muut työehdot määräytyisivät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Yhtiöllä ei olisi julkisia hallintotehtäviä eikä se käyttäisi julkista valtaa. Työkanava voisi hyödyntää työntekijöiden valinnan väylänä ainoastaan TE-toimistoa, joka toimii viranomaisena. TE-toimisto ohjaisi keskitetysti työttömiä osatyökykyisiä Työkanava Oy:n palvelukseen yhtiön tarpeiden mukaisesti.

”Työnantajien asenteet vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseen ovat koko ajan myönteisempiä, mistä olen erittäin iloinen. Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista ja koulutustausta on laaja ja monipuolinen. Työkanavan kautta toivottavasti vielä madallamme entisestään kynnystä osatyökykyisten työllistämiseen”, toteaa ministeri Haatainen.

Yhtiön hinnoittelun oltava markkinaehtoista

Yhtiön taloudelliseen toimintaan sovellettaisiin kilpailulain säädöksiä kilpailun tasapuolisuuden turvaamisesta julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä (ns. kilpailuneutraliteettivaatimus).

Siten yhtiö toimisi niin, ettei se vääristä kilpailua avoimilla markkinoilla toimivien yhteisöjen, kuten yritysten ja järjestöjen vastaavaan palvelujen tarjontaan nähden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön tuottamien palvelujen hinnoittelu olisi markkinaehtoista. Hinnoittelua ja yhtiön markkinaosuutta seuraisivat erillinen neuvottelukunta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana omistajaohjausta.

Työkanava Oy on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta

Hallituksen tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tämä edellyttää myös osatyökykyisten osallistumista nykyistä enemmän työelämään. Tavoitteen saavuttamiseksi ja osana hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta on käynnissä Työkykyohjelma. Sen tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Yksi ohjelman käytännön toimenpiteistä on Työkanava Oy:n toiminta.

Työ-ja elinkeinoministeriö toimeenpanee Työkykyohjelmassa lisäksi useita muita osatyökyisten työllistymistä parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi TE-toimistoihin lisätään työkykykoordinaattoreita ja TE-palvelupiloteissa parannetaan TE-palvelujen osuvuutta osatyökykyisille. Lisäksi osatyökykyisten työllistymisen näkökulma on
mukana hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmassa sekä juuri perustetun yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminnassa.

Työkykyohjelman lisäksi on käynnissä useita samaan suuntaan vieviä isoja uudistuksia, jotka auttavat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työllistymään. Näitä ovat muun muassa TE-palvelujen uudistustyö, johon kuuluvat muun muassa TE-palvelujen järjestämisvastuun siirto kuntiin vuonna 2024, pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käyttöönotto ja palkkatuen uudistus.