Omatoimisen työnhaun mallista ei päästy yksimielisyyteen työryhmässä

​Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen omatoimisen työnhaun mallista. Toteutuessaan malli olisi uudistanut työnhakijoiden velvoitteen hakea työtä työttömyysetuuden jatkumisen edellytyksenä ja olisi lisännyt työnhakijoiden välistä yhdenvertaisuutta.

Hallitus teki lokakuussa 2018 esityksen, jonka mukaan niin sanotun omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua jatketaan kolmikantaisesti (https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallituksen-esitys-palkansaajajarjestoille-yhteiskuntarauhan-palauttamiseksi) .
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti valmistelua varten kolmikantaisen työryhmän, jonka määräaika päättyi 28.2.2019. Työryhmässä käyty keskustelu osoitti, ettei omatoimisen työnhaun mallista ole saavutettavissa yksimielisyyttä. Tämän puuttuessa työryhmä katsoi, ettei se voi tehdä esitystä omatoimisen työnhaun mallista.

TEM:n aiemmin valmistelema ja työryhmän työskentelyn pohjana toiminut omatoimisen työnhaun malli perustuu siihen, että työnhakijalta edellytettäisiin työttömyysetuuden jatkumisen edellytyksenä omatoimista työnhakua. Hakuvelvollisuutta asetettaessa otettaisiin huomioon alueen työmarkkinatilanne sekä työnhakijan mahdollinen ammattitaitosuoja ja työnhaku- ja työllistymisvalmiudet sekä työ- ja toimintakyky. Mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuvat työttömyysturvaseuraamukset porrastettaisiin siten, että aluksi työnhakijaa muistutettaisiin työttömyysetuuden vastikkeellisuudesta, mutta mahdollisten laiminlyöntien jatkuessa seuraamukset ankaroituisivat porrastetusti.

TEM:n valmistelemassa mallissa työnhakija valitsisi lähtökohtaisesti itse, mitä työmahdollisuuksia hän hakee tarkastelujakson kuluessa. Malli tarkoittaisi nykyistä kohtuullisempia työttömyysturvaseuraamuksia, mutta ne koskisivat työnhakijoita nykyistä laajemmin. Malli lisäisi siksi työnhakijoiden yhdenvertaisuutta.

– Yksimielinen esitys olisi ollut hyvä pohja seuraavalle hallitukselle. Ikävää, ettei siihen päästy. Minusta malli olisi ollut hyvä sekä työnhakijan että työllisyyden kannalta, sanoo työministeri Jari Lindström.

Vaikka työryhmä ei tehnyt esitystä omatoimisen työnhaun mallista, työryhmä piti tärkeänä, että työttömyysturvan vastikkeellisuutta kehitettäessä otetaan huomioon työnhakijaan ja alueen työmarkkinatilanteeseen liittyviä seikkoja. Lisäksi työryhmä piti perusteltuna kehittää työttömyysturvaseuraamuksia siten, että seuraamukset olisivat aluksi nykyistä lievempiä ja ankaroituisivat työnhakijan työvoimapoliittisesti arvioituna moitittava pidettävän menettelyn toistuessa.

Ratkaisujen tekeminen työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän kehittämisestä jää kevään eduskuntavaalien jälkeen nimitettävälle hallitukselle.

Lisätietoja:
Jami Arvola, työministerin erityisavustaja, p. 050 447 1255
Kimmo Ruth, työmarkkinaneuvos, p. 0295 048 073
Timo Meling, vanhempi hallitussihteeri, p. 0295 049 084 (tavoitettavissa 1.3. asti)