Mielipidekirjoitus: Varhaiskasvatus vaarassa – kun pelkkä rakkaus lajiin ei riitä

​Ammattiliitto Jyty on kasvatuksen ja koulutuksen alan ammattilaisten liittona huolissaan haasteellisesta tilanteesta varhaiskasvatuksen sektorilla, varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssäjaksamisesta sekä alan vetovoimaisuudesta.

Varhaiskasvatus on Opetushallituksen määritelmän mukaan lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia – tai ainakin sen pitäisi tukea ihannetilanteessa.

Varhaiskasvatuksen tilanne on akuutti ja haasteellinen. Ala kärsii työvoimapulasta ja resurssivajeista, ja kasvava eläköityminen lisää työvoimapulaa.

Monet ammattilaiset myös äänestävät jaloillaan ja vaihtavat työpaikkaa tai pahimmassa tapauksessa alaa. He turhautuvat tilanteeseen ja kokevat, että tekivät he mitä tahansa, varhaiskasvatuksen haasteellinen tilanne ei parane. Alan henkilöstö ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi. Pelkkä rakkaus lajiin ei enää riitä.

Ala ei ole vetovoimainen, työssäjaksaminen on haaste usealle ja palkkaus ei ole kilpailukykyinen. Varhaiskasvatusala vaatii venymistä ja joustamista jatkuvalla syötöllä, ja ennakoimattomuus on osa arkea. Uusia työntekijöitä on vaikea saada, ja muille aloille vaihdetaan helposti.

Ammattiliitto Jytyn jäsentutkimuksen (2021) mukaan yleisimmät syyt alanvaihdon harkitsemiselle ovat kiire, työn kuormittavuus, lisääntynyt työmäärä ja palkkataso sekä ammattietiikan vastaisesti toimiminen. Tutkimuksen tulosten perusteella haasteita aiheuttavat myös työn ennakoimattomuus, jatkuvasti vaihtuvat työvuorot ja huoli omasta ja kollegan työssäjaksamisesta sekä väkivalta tai sen uhka.

Lisäksi moni vastaaja toteaa, että riittämättömyyden tunne on eräs suurimmista ongelmista: lapsille ei jää arjessa aikaa, eikä päivän aikana tehtäväksi suunniteltuja asioita ehdi tekemään. Miten samaan aikaan varmistamme, että päivä on turvallinen niin lapsille kuin työntekijöille?

Ammattiliitto Jyty vaatii varhaiskasvatuksen työolojen kehittämistä, palkkauksen kehittämistä ja parantamista sekä resurssien lisäämistä. Näin varmistetaan laadukas ja ammattitaitoinen varhaiskasvatus myös tulevaisuudessa. Vaadimme myös, että poliitikot ja työnantajat heräävät tilanteen vakavuuteen ja ratkaisevat haasteet, jotka aiheuttavat varhaiskasvatuksen ammattilaisten siirtymistä pois kasvatuksen ja koulutuksen alalta.

Minna Eskelinen ja Pekka Laukkanen
Ammattiliitto Jytyn kasvatuksen ja koulutuksen ammattialaryhmä

Asiasanat: