Kotihoidon pysäköinnin helpotukset uuteen tieliikennelakiin

Kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinti helpottuu 1.6.2020 lukien uuden tieliikennelain muutoksen myötä.

Hallitus esitti 7. toukokuuta 2020, että tasavallan presidentti vahvistaisi uutta tieliikennelakia koskevan muutoksen, joka tehostaa kotiin tuotavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja helpottamalla näiden palvelujen työntekijöiden pysäköintiä. Hallitus esitti myös lain täydentämistä eräillä säännöksillä, jotka johtuvat muualla lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista.

– Lakimuutoksella helpotetaan kotihoidon työntekijöiden arkea ja parannetaan asiakkaiden palvelua. Jatkossa kunnat voivat halutessaan myöntää kotihoitoon pysäköintilupia. Tärkeään työhön ja ihmisten kohtaamiseen vapautuu aikaa, kun sitä kuluu vähemmän parkkipaikan etsimiseen, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Uudet säännökset mahdollistavat kotihoitajien ja vastaavia palveluja tuottavien työntekijöiden ajoneuvojen pysäköinnin ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla. Pysäköinti on mahdollista myös kadulla, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä C38 (pysäköintikielto) tai liikennemerkillä C39 (pysäköintikieltoalue). Pysäköinti on mahdollista myös liikennemerkillä osoitetulla pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla.

Lisäksi kotihoidon pysäköintitunnuksella varustettua ajoneuvoa saa ajaa ja pysäköidä kiellosta huolimatta liikennemerkin H25 (huoltoajo sallittu) vaikutusalueella.

Kotihoidon pysäköintimahdollisuuden käyttäminen edellyttää, että ajoneuvossa on kunnan myöntämä pysäköintitunnus. Tunnus voidaan myöntää kotihoidon työntekijälle tai kotihoitoa tarjoavalle yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle kunnan lakisäänteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteuttamista varten. Pysäköintitunnus ei kuitenkaan oikeuta pysäköintiin asuinkiinteistön piha-alueella, jos alue ei ole kunnan katuverkolla.

Kotihoidon pysäköintiä koskeva tieliikennelain täydennys perustuu eduskunnan lausumaan, joka annettiin tieliikennelain hyväksymisen yhteydessä. Eduskunta edellytti, että kotihoidon pysäköinnin helpottamiseksi valmistellaan tarvittavat lakimuutokset.

Täydennyksenä myös jo käytössä olevia säännöksiä

Vallitsevasta koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen eduskunta hyväksyi kotihoidon pysäköintisäännösten yhteydessä myös vuoden 2019 alussa tieliikennekäyttöön hyväksyttyjen ns. HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöä koskevien säännösten sisällyttämisen uuteen tieliikennelakiin. Aiemmin HCT-ajoneuvoista säädettiin valtioneuvoston asetuksella.

Samassa yhteydessä eduskunta hyväksyi myös pyörätien kaksisuuntaisuutta osoittavan liikennemerkin asettamiselle seitsemän vuoden siirtymäajan. Tällä muutoksella helpotetaan tienpitäjien, erityisesti kuntien merkkien asettamisesta aiheutuvaa taloudellista rasitetta. Lisäksi annetaan aikaa laadukkaiden pyöräilyreittien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uuden tieliikennelain muutokset 8.5.2020. Ne tulevat voimaan samaan aikaan uuden tieliikennelain kanssa eli 1.6.2020.

Eduskunnan käsiteltävänä on edelleen hallituksen esitys laiksi tieliikennelain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 17/2020 vp; ns. korjauspaketti).

Tietoa tieliikennelain uudistuksesta löytyy kootusti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkopalvelusta osoitteesta www.tieliikennelaki2020.fi.

Sosiaalisessa mediassa tieliikennelaista viestitään aihetunnisteella #tieliikennelaki2020.