AVAINTES:n neuvottelutulos palkankorotuksista hyväksytty

Ammattiliitto Jyty hyväksyi AVAINTES:n neuvottelutuloksen vuoden 2023 palkankorotuksista. Neuvottelutulos on nyt hyväksytty kaikkien sopijapuolten hallinnoissa.

AVAINTES:n allekirjoituspöytäkirjassa on sovittu keskitetystä kehittämiserästä, joka tulee voimaan 1.6.2023. Kehittämiserän suuruus on 0,7 % ja siitä on neuvoteltu liittotasolla. Sopijapuolet ovat neuvotelleet kehittämiserän kohdentamisesta ja sopineet, että 0,7 % suuruinen kehittämiserä maksetaan yleiskorotuksena 1.6.2023 lukien. Kesäkuussa tulee maksuun myös jo aiemmin AVAINTES:n allekirjoituspöytäkirjassa sovittu yleiskorotus 1,5 %, joten yleiskorotuksen suuruus 1.6.2023 lukien on yhteensä 2,2 %.

Osana vuoden 2022 sopimusratkaisua sovittiin myös niin sanotusta verrokkialoja koskevasta perälaudasta, jonka mukaan vuoden 2023 palkankorotusten suuruus määräytyy teollisuus- ja vientialojen korotusten mukaan. Verrokkialoiksi sovittiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden yleiset työehtosopimukset. Sopijapuolet ovat tarkistaneet verrokkialojen palkantarkistukset ja sopineet, että 13.6.2022 verrokkialoja koskevaan perälautakirjaukseen perustuen maksetaan:

  • 500 euron kertapalkkio elokuussa 2023 ja
  • lisäksi peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 0,7 % suuruisella yleiskorotuksella 1.12.2023 lukien.

Kertapalkkio maksetaan viimeistään elokuun 2023 loppuun mennessä, ja sen maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle työntekijälle maksetaan kertapalkkio 31.5.2023 voimassa olevalla osa-aikatyön prosentilla.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin. AVAINTES:n soveltamisala kattaa mm. hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön.

Jytyn neuvottelijana toimi työmarkkinalakimies Rosa Marttila. Palkansaajapuolta neuvotteluissa edustivat Ammattiliitto Jytyn lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tekniikka ja terveys KTN. Työnantajia neuvotteluissa edusti Avaintyönantajat Avainta ry.

Lisätietoja: Rosa Marttila, työmarkkinalakimies

Asiasanat: