Varhaiskasvatukseen, kouluille, oppilaitoksille ja korkeakouluille päivitetyt suositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet suosituksia, joita noudattamalla lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan vähentää mahdollisia koronavirustartuntoja ja rajata altistumisia. Suositukset toimivat tukena, kun paikallisesti haetaan parhaita tapoja järjestää koulutusta ja varhaiskasvatusta turvallisesti ja sujuvasti.

Varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja oppilaitoksiin palataan lähiviikkojen aikana. Vaikka koronavirustilanne on pysynyt Suomessa kesän aikana rauhallisena, suositusten noudattamainen on tärkeää erityisesti alueilla, joilla tartuntoja on viime aikoina esiintynyt. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa varaudutaan myös siihen, että epidemiatilanne voi muuttua. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa koronaepidemiatilanteen kehittymistä.

Oireisena ei osallistuta ja muita poimintoja suosituksista

Varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Suosituksissa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä tehostettua siivousta.

Tilat on hyvä järjestää tavallista väljemmin ja välttää tai vähentää tarpeettomia fyysisisiä lähikontakteja. Varhaiskasvatus tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Lukion ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön lähiopetuksessa olisi hyvä noudattaa 1–2 metrin turvavälejä.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut voivat päättää joustavasti opetuksen tarkoituksenmukaisista ja turvallisista toteuttamistavoista ja järjestelyistä. Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, on suositeltavaa hyödyntää etäyhteyksiä.

 Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Myös henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää ja esimerkiksi opettajien kokoukset järjestää ensisijaisesti etäyhteyksillä. Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Ruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Tyhjillään olevia opetukseen soveltuvia tiloja voidaan tarvittaessa ottaa opetuskäyttöön.

Koulun tai varhaiskasvatuksen aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

Avustuksilla ja väliaikaisilla lakimuutoksilla tuetaan opetuksen turvallista järjestämistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kesäkuussa 84 miljoonaa euroa valtionavustuksia, joilla tasoitetaan koronaepidemiasta johtuneiden poikkeusolojen vaikutuksia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustukset lukiokoulutuksen järjestäjille ovat parhaillaan haettavana Opetushallituksessa. Myös ammatillisen koulutuksen vastaava lisärahoitus on haettavana. On tärkeää, että tarvittavat tukitoimet voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Näin halutaan varmistaa, ettei koronaepidemia jätä pysyviä jälkiä lasten ja nuorten osaamiseen ja hyvinvointiin.

Koronavirustilanteen mahdollisiin muutoksiin on varauduttu myös väliaikaisilla lakimuutoksilla. Tarkoituksena on mahdollistaa opetuksen turvallinen järjestäminen.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta. Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske esiopetuksen tai 1–3 vuosiluokkien oppilaita eikä erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, opinto-ohjaukseen sekä opintososiaalisiin etuisuuksiin poikkeusjärjestelyjen aikana.

Ammatillisesta koulutuksesta annettu lakia on muutettu väliaikaisesti näyttöjen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä joustavammin.

Korkeakouluissa opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. Jos opinnot viivästyvät korkeakoulujen epidemian vuoksi tekemien opetusjärjestelyjen takia, otetaan se huomioon opiskeluoikeuden jatkamisesta päätettäessä.

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia sekä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevat muutokset ovat voimassa 31.7.2021 asti.

Ohjeet ja aineistot

Opetushallitus on koonnut tukimateriaalia
opetuksen järjestäjille. Materiaalissa kerrotaan varautumisesta
syyslukukautta 2020 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen
toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon,
kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä koulun muuhun toimintaan, johon
koronavirusepidemia voi vaikuttaa.

Lue lisää: Varhaiskasvatukseen, kouluille, oppilaitoksille ja korkeakouluille päivitetyt suositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi (www.minedu.fi)

Asiasanat: