”Sote100 ”–lakipaketti lausuntokierrokselle 1.2.–26.2.2021

​Lausuntokierrokselle lähteneessä lakipaketissa on kyse 8.12.2020 hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä sote-uudistuksesta ja siihen keskeisesti liittyvien lakien täsmennyksistä ja päivittämisestä. Kaikkiaan 109 lain kohdalla on ollut tarpeen lisätä informatiivisia viittauksia hallituksen antamaan esitykseen sekä kumota osin päällekkäistä sääntelyä substanssilaeista, kuten valvontaa, yhteistyötä ja yleisiä järjestämisvastuuta koskevia säännöksiä – sekä muutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kuuluvia säännöksiä vastaamaan sote-uudistuksessa ehdotettua tehtävänjakoa. Myös vanhentuneita viittauksia jo kumoutuneisiin lakeihin on korjattu uusilla eli kyse on ollut lähinnä teknisistä muutoksista.

Pääministeri Marinin hallitus antoi eduskunnalle 8.12.2020 esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Osana uudistamistyötä on myös mittava lakien valmistelutyö, johon on liittynyt myös reilun sadan lain tarkastus, jonka työnimenä on ollut ” Sote100”.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hyvinvointialueiden perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait. Näitä ovat laki hyvinvointialueesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä, laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, hyvinvointialueiden rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien valtionosuutta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön,  hyvinvointialueen  henkilöstöä  koskevan  lainsäädännön  sekä  eräiden  yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin tehtäväksi uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvä tietojohtamista koskeva sisällöllinen täydennys. Näillä muutoksilla päivitettäisiin eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta.
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot pyydetään toimittamaan 26.2.2021 klo 16.00 mennessä.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: