Ohje vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten poikkeuksista sote-alalla

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen siitä, keihin sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin voidaan soveltaa vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten väliaikaisia poikkeuksia.

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen väliaikaisista poikkeuksista 6.4.2020. Asetus on voimassa 13.5.2020 saakka.

Poikkeustoimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi. Tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana, jotta toimintakyky sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa voidaan turvata koronavirusepidemian vaatimalla tavalla.

STM:n ohjeessa ja sen liitteessä on lueteltu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja ja niihin välittömästi kuuluvia tukipalveluja, joissa työskentelevään henkilöstöön on tarvittaessa mahdollista soveltaa poikkeussäännöksiä. Niitä voidaan soveltaa sekä julkisissa että yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että poikkeustoimenpiteillä ei saa vaarantaa työturvallisuutta ja työntekijän terveyttä. Työnantajan on pidettävä huolta siitä, että työstä aiheutuva kuormitus jakautuu tasaisesti ja työntekijällä on mahdollisuus palautua työn rasituksista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta: Ohje vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännösten poikkeuksista sote-alalla