Lomarahan vaihto vapaaksi

KVTES:ssa lomarahan vaihtaminen vapaaksi on tehty mahdolliseksi työntekijän/viranhaltijan ja työnantajan näin sopiessa. Sopimuksen tulee olla kirjallinen tai sähköinen. Vielä viime kesänä edellytettiin, että luottamusmiehet tekevät lomarahojen vaihtamisesta työnantajan kanssa paikallisen sopimuksen ennen kuin yksittäinen työntekijä voi sopia lomarahavapaasta, mutta tämä on nyt muuttunut.

On tärkeätä muistaa, että työnantaja ei voi painostaa lomarahan vapaaksi vaihtamiseen ja jos tällaista ilmenee, pitää ottaa luottamusmieheen yhteyttä. Vaihtamisen tulisi tapahtua työntekijän aloitteesta.

Lomarahavapaiden määrä

Kunta-alalla lomarahavapaiden määrä lasketaan jakamalla vuosilomapäivien lukumäärä kahdella. Jos 38 päivää vaihtaa lomarahavapaaksi, vapaan määrä on 19 päivää. Puolikkaita/vajaita päiviä ei saa vapaana eli jos vaihtaa 33 vuosilomapäivää vapaaksi, saa 16 päivää lomarahavapaata eli ½ päivä menee hukkaan!

Paikallinen sopimus on turvallisin

Vaikka työntekijän on nyt mahdollista sopia lomarahan vaihtamisesta suoraan työnantajan kanssa, on suositeltavaa, että pääluottamusmiehet tekevät työnantajan kanssa myös jatkossa paikallisen sopimuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi. Paikallinen sopimus ei kuitenkaan velvoita ketään vaihtamaan lomarahojaan vapaiksi, mutta turvaa sen, että ratkaisu on työntekijän kannalta mahdollisimman hyvä ja siinä on huomioitu henkilöstön tasapuolinen kohtelu!

KVTES:n vuosilomaluvun 19 §:n 2 momentin soveltamisohjeessa todetaan, että " työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet." Jos joku ottaa lomarahat vapaana, tulisi hänen tilalleen palkata sijainen. Työntekijöitä pitää kohdella myös tässä suhteessa tasapuolisesti. Paikallisessa sopimuksessa on hyvä olla em. asioista kirjaukset.

Lomarahan vaihtamista koskevassa sopimuksessa on syytä todeta, saako vapaat pitää kokonaisina päivinä ja mihin vuodenaikaan vapaat on mahdollista pitää.

Työnantajan tulee selvittää työntekijälle, jonka kanssa sovitaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, lomarahan vaihtamista koskevat ehdot. Ennen kuin sopimus on tehty, ehdot on hyvä tarkistuttaa luottamusmiehellä!

On myös hyvä muistaa, että uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan työntekijällä on sairastumistilanteessa oikeus siirtää lomarahavapaa samalla tavalla kuin vuosiloma.

Jyty ei edelleenkään suosittele lomarahojen vaihtamista vapaaksi

Lomarahoja ei ole syytä vaihtaa vapaiksi, etenkin, jos on tiedossa, että sijaista ei palkata vapaan ajaksi. Tällöin muiden työkuorma lisääntyy tai työnantaja saa viestin, että työn määrää on varaa lisätä/työt hoituu vähemmälläkin väellä/työyksikkönne on yliresursoitu. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on myös taloudellisesta merkittävä ansion menetys!

Lisätietoja edunvalvontaosastolta seuraavasta linkistä: https://www.jytyliitto.fi/fi/otayhteytta/Sivut/tyosuhdeneuvonta.aspx