Kehittämishanke purkaa työelämän segregaatiota kohti sukupuolten palkkatasa-arvoa

Suomen työelämä on eriytynyt voimakkaasti sukupuolen mukaan: naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Eriytyminen eli segregaatio pitää yllä ahtaita sukupuolistereotypioita, estää osaamisen täysimääräisen hyödyntämisen, vaikuttaa haitallisesti työmarkkinoiden toimintaan ja heijastuu myös palkkaeroihin ja sitä kautta eläkkeisiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt laajan yhteistyöhankkeen, jossa kehitetään uudenlaisia työkaluja tilanteen parantamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Tavoitteena on lieventää työelämän segregaatiota ja vahvistaa kaikkien sukupuolten tasa-arvoa, palkkatasa-arvoa ja jokaisen todellisia mahdollisuuksia suuntautua mille tahansa alalle sukupuoleen liitetyistä oletuksista ja odotuksista riippumatta.

Hanke toimii alueellisesti yhteistyössä pilottityöpaikkojen ja muiden työelämätoimijoiden sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Verkostoyhteistyön vahvistamiseksi hanke kokoaa olemassa olevia työelämän ja koulutuksen verkostoja sekä toimintansa kehittämisestä kiinnostuneita työpaikkoja pilottiorganisaatioiksi. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa pysyvä malli segregaation purkamiseksi. 

Hanke kartoittaa lisäksi segregaation purkamisen toimivia käytäntöjä tutkimuskirjallisuudesta, tasa-arvohankkeista ja työpaikoilta sekä laatii poliittisille päättäjille suositukset segregaation purkamisen pysyvämmistä keinoista. Hankkeen tuotoksena on työpaikoille ja oppilaitoksille suunnattu työkalupakki, joka julkaistaan THL:n Sukupuolten tasa-arvo -sivustolla. Työkalupakkia levitetään laajasti työpaikkojen, koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten käyttöön.

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke toteutetaan vuosina 2021–2023 ja se on osa hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä samapalkkaisuusohjelmaa. Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jossa on sitouduttu kaventamaan sukupuolten välisiä palkkaeroja useilla eri keinoilla, muun muassa purkamalla työelämän segregaatiota.

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke (THL)
Ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio (THL)
Koulutuksen sukupuolen mukainen segregaatio (THL)
Sukupuolten tasa-arvo (THL)
Samapalkkaisuus (STM) 

Asiasanat: