Vanhuspalvelulain muutokset tulevat voimaan 1.10.2020

Vanhuspalvelulain muutokset tulevat voimaan 1.10.2020. Vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa lailla. Lisäksi säädetään toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille kuntainfon, jossa kerrotaan tarkemmin lain muutoksista. Muutokset tulevat voimaan asteittain.

Henkilöstömitoituksen on 1.10.2020 alkaen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan 1.4.2023.

Kyse on lakisääteisestä vähimmäismitoituksesta, joka koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Mitoituksen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun varmistaminen sitä edellyttävät.

Lisäksi 1.10.2020 tulevat voimaan säännökset välittömän asiakastyön ja välillisen työn erottamisesta sekä henkilöstön rakenteesta ja osaamisesta. Työnjaon tavoitteena on varmistaa, että välittömään asiakastyöhön on käytettävissä asiakkaiden tarpeita vastaava henkilöstöresurssi. Palveluntuottajan on tarvittaessa voitava osoittaa, miten sen huolehtii siitä, että välilliseen työhön kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti.

Lakiin on lisätty myös säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä Valviran ja aluehallintovirastojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa lainmuutosten toimeenpanoa tukevan koulutuskierroksen syksyn aikana. Yhteistyötä lainsäädännön toimeenpanossa tehdään myös Suomen Kuntaliiton, kuntien ja kuntayhtymisen sekä palveluntuottajien kanssa.

Nyt voimaan tulevilla muutoksilla turvataan iäkkäiden henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Muutokset ovat ensimmäinen osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvää iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamista. Uudistuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on erityisesti kotiin annettavien palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen sekä iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuuden kehittäminen.

Lue tarkemmin STM:n kuntainfosta 10/2020: Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020 (pdf)