Työtuomioistuin: osastonsihteerien oikea työaikamuoto toimistotyöaika

Työtuomioistuin totesi eilen 7.11.2019 antamassaan tuomiossa (TT:2019:104), että osastonsihteerien oikea työaikamuoto Jyväskylän kaupungilla on toimistotyöaika. Osastonsihteerit oli vuonna 2015 siirretty muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Jyty riitautti asian yhdessä muutaman muun liiton kanssa.

Toimistotyötä puoltavina seikkoina työtuomioistuin huomioi mm. sen, että osastonsihteerien tehtävistä suurin osa on luonteeltaan toimistotyötä hoitotyöhön liittyvien tehtävien (lähinnä puhelimitse tapahtuva potilaiden ja omaisten neuvonta) jäädessä vähäiselle tasolle. Työtuomioistuin totesi myös, ettei työnantajan vuodesta 2010 alkaen edellyttämä lähihoitajan koulutus muuta työn luonnetta ja laatua hoitotyöksi, kun tehtävän sisältö ei sitä puoltanut.

Tuomio vahvistaa Jytyn näkemyksen siitä, että yleistyöajan sijaan osastonsihteerin työssä pitäisi soveltaa toimistotyöaikaa. Asia on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti tehtävän sisällön perusteella.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima