Ohjeistus Jytyn jäsenille JHL:n lakosta Jyväskylän kaupungilla

Jyty ei osallistu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n julistamaan lakkoon Jyväskylässä perjantaina 6.11.2020. Lakko alkaa perjantaina 6.11.2020 alkavasta työvuorosta ja kestää työvuoron päättymiseen saakka. JHL:n julistaman lakon kohteena Jyväskylän kaupungilla ovat:

– Varhaiskasvatus
– Koulunkäynninohjaajat
– Liikuntapalvelut
– Kylän kattaus (ruokapalvelut)
– Katupalvelut
– Viherpalvelut

JHL:n lakon ulkopuolelle on rajattu viranhaltijat, omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat, kolmiperhepäivähoitajat, työllistetyt, Huhtasuon yhtenäiskoulussa sijaitsevat vaativan erityisen tuen ryhmät, joissa annetaan opetusta neurologisesti vammautuneille ja pitkäaikaissairaille tai kehitysvammaisille oppilaille ja Huhtasuon kehitysvammaisten varhaiskasvatusryhmä. Kylän kattauksen osalta työtaistelun ulkopuolelle jäävät ikääntyneiden ja vammaisten ruokapalvelut, sairaalaruokailu sekä kotipalvelun ateriapalvelu.

Jytyn jäsenet eivät tee lakonalaista työtä

Jyväskylän kaupungin palveluksessa olevat Jytyn jäsenet tekevät JHL:n lakon aikana vain oman työsopimuksen mukaisia tehtäviä. Työnantaja ei voi määrätä tekemään lakonalaista työtä. Se, että työnantaja ilmoittaa työtaistelun olevan laiton, ei asiaa muuta. On myös muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.

Myös viranhaltijat tekevät vain omaan virkaan kuuluvat tehtävät. Viranhaltijan tehtäviä ei voi muuttaa työnjohto-oikeudella. Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen lain perusteella (Laki kunnallisesta viranhaltijasta) vaatii 23§ pykälässä edellytetyn perusteen sekä viranhaltijan kuulemisen ennen muutoksenhakukelpoisen päätöksen tekemistä.

Jytyläisten tulee kuitenkin huolehtia, että lakon alaisista töistä pidättäytyminen ei aiheuta vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Esimerkiksi, jos työtaistelun takia jonkin laitteiden tai tilojen käytöstä voi aiheutua vaaraa, tulee huolehtia, että laitetta tai tilaa ei käytetä. Tällaisista turvallisuuteen liittyvistä uhista on ilmoitettava välittömästi esimiehelle.

Lisätietoja Jytyn jäsenille Jyväskylän kaupungilla:

Ulla Sinikka Sihvonen
Jytyn pääluottamusmies, Jyväskylän kaupunki
puh. 050 433 0058, ulla.sinikka.sihvonen@jyvaskyla.fi 

Minna Sell
Jyty Jyväskylä ry:n puheenjohtaja
puh. 040 867 2719, minna.sell@jyvaskyla.fi

Satu Leivonsalo
Alueasiamies (Keski-Suomi)
puh. 0400 482 665, satu.leivonsalo@jytyliitto.fi

Jytyn luottamusmiehet Jyväskylän kaupungilla:
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/luottamusmiehet/

Jytyn edunvalvontaosaston työsuhdeneuvonta palvelee sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.