Mitä varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalasiirto tarkoittaa?

​Varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimukset täyttävät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat siirtyvät 1.9.2021 Kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin.

Sopimussiirron takia on KVTES:n liitteeseen 5 tehty teknisiä muutoksia ja muodostettu uusia hinnoittelutunnuksia vastaamaan liitteen soveltamisalaa. Samaan aikaan OVTES:n puolelle on luotu siirtyvälle henkilöstöryhmälle osio G.

Sopimusalasiirrosta johtuvat KVTES:n määräysten muutokset ovat ns. teknisiä muutoksia eikä niillä ole vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin. Tämä tarkoittaa, että siirrosta huolimatta esim. työntekijöiden palkat ja vuosilomat pysyvät ennallaan. Työntekijöiden/viranhaltijoiden osalta muutokset eivät siten edellytä toimia. Työnantajien tulee päivittää palkkahinnoittelutunnukset omiin järjestelmiinsä, mutta asiassa ei tarvita muita toimia.

KVTES:n liitettä 5 sovelletaan 1.9.2021 alkaen varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön, varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin ja perhepäivähoidon ohjaajiin sekä eräisiin koulun ammatti- ja peruspalvelutehtäviin.

Varhaiskasvatuslain 33§:n nojalla voidaan varhaiskasvatusopettajan, erityisopettajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksista poiketa ja palkata tehtävään määräaikaisesti henkilö, jolla on suoritettujen opintojensa perusteella riittävät edellytykset ja tehtävän edellyttämä taito tehtävän hoitamiseen. Nämä henkilöt kuuluvat edelleen KVTES:n liitteen 5 soveltamisalan piiriin.

Viranhaltija, jonka päätehtävänä on päiväkodin johtaminen, mutta ei täytä varhaiskasvatuslain päiväkodin johtajan tai varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksia, on edelleen KVTES:n piirissä ja siirtyy 1.9.2021 alkaen palkkahinnoittelun ulkopuolelle.

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät (05VKA044) palkkahinnoittelukohdan nimi on jatkossa Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät (05VKA045) (05VKB045) ja se jakaantuu kahteen hinnoittelukohtaan. Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä. Palkkahinnoittelukohtaan 05VKA045 voivat kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuslain 33 §:n nojalla varhaiskasvatuksen opettajan ja lastentarhanopettajan tehtävässä työskentelevä henkilö. Palkkahinnoittelukohtaan 05VKB045 voi kuulua varhaiskasvatuslain 33 §:n nojalla varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä toimiva
henkilö.

Tulevaisuuden kannalta on hyvä muistaa, että tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyssä paikallisesti on tärkeää huomioida tasapuolinen kohtelu kelpoisuusvaatimukset täyttävien ja muiden samaa työtä tekevien palkkauksen osalta. Työsopimuslain 2 luku 2 §:n mukaan
”työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.” Tämä asia on myös kirjattu KT:n yleiskirjeeseen sopimusalasiirrosta.

Lisätietoja: Anniina Kannelsuo

Lisätietoja antavat ensisijaisesti Jytyn omat luottamusmiehet,

alueelliset toimipisteet
tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse

tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi
tai
palvelunumeroista.

Lue lisää: Varhaiskasvatuslaki: Henkilöstön poissaolot eivät oikeuta poikkeamaan mitoituksesta