Lisävaroja työhyvinvointiin, työttömyysturvaan, lasten ja nuorten palveluihin sekä rokotetutkimukseen

Hallitus on antanut vuoden 2021 täydentävän talousarvion. Hallitus ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle 135 miljoonaa euroa lisämäärärahoja. Kokonaisuudessaan STM:n hallinnonalan määrärahat vuonna 2021 olisivat näin ollen 17,74 miljardia euroa.

STM:n hallinnonalan määrärahoja kohdennetaan muun muassa työelämän ja työhyvinvoinnin parantamiseen, työttömyysturvaan, lasten ja nuorten palveluihin, rokotetutkimukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan.

Lisävaroja työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseen

Hallitus ehdottaa työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalle 6 miljoonan euron lisäystä. Ohjelma tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Suomi on johtava työelämäinnovaatioiden kehittäjä ja että Suomessa on maailman paras työhyvinvointi.

Työkykyohjelman valtionavustushankkeiden toimeenpanoon sekä työttömien sähköisen itsearviointipalvelun kehittämiseen hallitus ehdottaa 1,4 miljoonan euron lisäystä. Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa -hankkeelle hallitus ehdottaa 4 miljoonaa euroa.

Työttömyysturvan väliaikaisia poikkeuksia jatketaan

Hallitus ehdottaa, että työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisia poikkeuksia jatketaan joiltain osin  vielä maaliskuun 2021 loppuun saakka. Yrittäjien työttömyysturvaoikeuteen ja työttömyysturvan suojaosan korottamiseen liittyvien jatkojen vuoksi työttömyysturvamomenteille hallitus ehdottaa yhteensä 56,4 miljoonan euron lisäystä.

Lasten ja nuorten palveluista entistä parempia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan hallitus ehdottaa 16 miljoonan euron lisäystä. Ohjelmassa kehitetään muun muassa perhekeskuksia ja varhaista tukea arjessa, lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä lastensuojelua.

Covid-19-testien korvaus sairaanhoitovakuutuksesta

Hallitus ehdottaa, että covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävien testien korvaustason väliaikaiseen korotukseen sairausvakuutuksesta kohdennetaan 45 miljoonaa euroa. Korvaus voitaisiin maksaa tutkimuksen tehneelle palveluntuottajalle myös tilanteessa, jossa tutkimuksen omavastuuosuuden olisi maksanut vakuutetun sijasta hänen työnantajansa. Samalla myös korvaustaksaa ehdotetaan korotettavaksi.

Rokotetutkimukselle oma keskus

Hallitus ehdottaa rokotetutkimuskeskuksen yhtiöittämiseen 8 miljoonan euron määrärahaa. Uusi yhtiö olisi valtioenemmistöinen yhtiö, jolla olisi erityistehtävä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin hallitus ehdottaa 0,65 miljoonan euron lisäystä. Tällä kompensoitaisiin rokotetutkimuskeskuksen perustamisesta aiheutuvaa tulonmenetystä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

Hallitus ehdottaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan menoihin yhteensä 23,8 miljoonaa euron lisäystä. Lisäyksestä 3,8 miljoonaa euroa kohdennetaan asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn ja siitä annetun lain muutoksiin ensi vuonna. Lisäyksestä 20 miljoonaa euroa on DigiFinland Oy:n pääoman tuloutuksesta aiheutuvaa määrärahalisäystä. Tällä voidaan turvata DigiFinland Oy:ltä hankittava sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehitystyö.

Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian toteutukseen hallitus ehdottaa 1,5 miljoonan euron euron lisäystä.

Laitokset ja virastot

Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintamenoihin hallitus ehdottaa 12,3 miljoonan euron lisäystä. Tarve aiheutuu muun muassa työttömyysasteen noususta ja sitä kautta valtion kokonaan rahoittamien sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulujen kasvusta. Lisäyksestä 3,5 miljoonaa euroa aiheutuu perhevapaauudistuksen vaatimista järjestelmämuutoksista ja 5,3 miljoonaa euroa etuusohjelmien ja asiointipalvelun kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenoihin hallitus ehdottaa kahden henkilötyövuoden ja 140 000 euron lisäystä. Tarve aiheutuu sote-tietojärjestelmien valvonnan kehittämisestä.

Työsuojelun aluehallintoviraston toimintamenoihin ehdotetaan 0,975 miljoonan euron lisäystä 15 uuden työsuojelutarkastajan viran perustamisen kuluihin.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: